Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-30

Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kooperativet Oliven behöver utvärdera sin verksamhet.

Om Oliven: Kooperativet inriktar sig i första hand på att erbjuda äldre invandrare service inom äldreomsorgen med hjälp av personal som har den språkliga och kulturella kompetens som behövs för att genomföra arbetet på ett sätt som passar målgruppen. Vi erbjuder också de äldre en mötesplats för vardagliga aktiviteter samt cirkelverksamhet inom olika ämnen inte minst i svenska språket. Personal och medlemmar i Oliven har olika språkkunskaper och hjälper till vid t.ex. kontakter med myndigheter eller i vårdsituationer.

Det finns också ett ekonomiskt mål, nämligen att arbeta för att kunna sälja tjänster och därigenom kunna erbjuda arbetstillfällen till arbetssökande med invandrarbakgrund. Kooperativet skulle då på sikt kunna drivas utan att vara beroende av bidrag.

En ideell förening som bildades inom Oliven verksamhet, medlemmar i föreningen är de äldre deltagarna och de som har intresse för föreningen ändamål. Syftet bakom föreningen är att de äldre skulle ta del av den demokratiska processen och att de också skall kunna sköta den dagliga verksamheten i samarbete med Olivens personal.

Idag har Oliven 70 medlemmar. Våra deltagare bor i olika stadsdelar och kommer från olika etniska grupper. Den mest representerade gruppen är Iranier, därefter kommer Araber, Kurder och Bosnier. För närvarande finns inga deltagare med svensk bakgrund. Synen på åldrandet och aktiviteter för äldre är mycket olika mellan de olika kulterna. Det skandinaviska synsättet om självständighet och oberoende samt rehabilitering för äldre kan ibland verka mycket främmande för personer från andra kulturer. Detta innebär att projeket Oliven har gett en mängd erfarenheter som idag används som plattform för vår framtida verksamhet. För att uppnå detta resultat krävdes mycket tid, tålamod och en kontinuerlig uppsökande verksamhet - året runt.

Bakgrundsfakta om Oliven
•Oliven startades under våren 2001 av SDN Gunnared som ett försöksprojekt för att kartlägga behovet hos äldre med invandrarbakgrund i stadsdelen.

•Januari 2002 började projektet Oliven erbjuda dagligverksamhet och en mötesplats i Gårdsten för äldre.

•Hösten 2002 blev projektet Oliven ett delprojekt i EU projektet NESE-partnerskapet Ny ekonomi socialt entreprenörskap. NESE finansierades av medel från Equel. SDN Gunnared var en partner i NESE och medfinansierade Oliven med hjälp av storstadsmedel. Genom NESE projektet beviljades Oliven ekonomiska medel till och med 2004 för att utveckla sin verksamhet och för att personalen i projektet ska utveckla sin kompetens för att driva verksamheten självständigt som socialekonomi- entreprenörer. Syftet med NESE har också varit att skapa goda förutsättningar för bättre samarbete mellan den sociala ekonomin och den offentliga sektorn.

•I början av 2004 bildades två föreningar inom Olivens verksamheter:
1-Kooperativet Olivens ekonomisk förening
2-Internationella Senior föreningen i Göteborg

Varför utvärdering?
Kooperativet Oliven har hittills ej uppnått det ekonomiska målet, nämligen att skriva ett avtal med Göteborgs kommun eller SDN Gunnared för att erbjuda tjänster till äldre. Verksamheten är fortfarande beroende av ekonomiska medel i form av föreningsbidrag av SDN. Detta ger en ostabil grund till verksamheten och hindrar från utveckling.
Vi har kämpat i fem år för att hålla verksamheten igång med de minimalla intäkterna vi får. En grundutvärdering av verksamheten syftar till att ge oss anställda och medlemmar en möjlighet att reflektera över vårt arbete som skall kunna ge oss möjlighet att förbättra och utveckla verksamheten. Den skall också vara ett bra medel som skall kunna stärka vår position när det är dags att söka stabila medel eller sälja verksamheten till kommunen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.