Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-26

Längs ån – Eskilstunaåns betydelse ur ett näringslivsperspektiv (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Föreningen Företagens arkiv i Sörmland – kallat Företagsarkivet – bildades 1995. Vi är en ideell före-ning med syfte att bevara, vårda och tillgängliggöra arkivmaterial från det sörmländska näringslivet. I vår arkivdepå i Eskilstuna finns i dag ca 1 700 hyllmeter med handlingar från företag, ekonomiska föreningar, gårdar, byar och fastigheter. Här finns också press-, fotograf- och personarkiv. Utöver arbetet med att insamla och förteckna arkivmaterial besvarar vi också förfrågningar, bedriver forskar-service, inventerar, arrangerar utställningar och tar emot studiebesök.

Vi tycker att arkiv ska användas! Att arkivera handlingar handlar om mer än att spara handlingar i tio år enligt bokföringslagens krav. Det ökade historieintresset har lett till en större medvetenhet om det historiska källmaterialet. Ett arkiv ska inte stå bortglömt nere i en källare eller kastas för att spara ut-rymme. Det ska vara en levande del av den övriga verksamheten. Det ska ständigt utvecklas, användas och integreras av personer verksamma i företaget eller föreningen och av studenter eller forskare som kan tillföra nya perspektiv på den redan etablerade verksamheten.

Uppdrag

Eskilstunaån har haft stor betydelse för industristaden Eskilstunas födelse och utveckling. Ån har länge varit en livsnerv för bygden. Idag talas gärna om möjligheten till å-nära boende, då nya bostads-områden planeras och uppförs längs åns stränder. Samtidigt spelar ån en stor roll i stadens nöjesliv med bl a drakbåtstävlingar och å-fester. Ån hade också avgörande betydelse då industristaden Eskils-tuna växte fram, både som kommunikationsled och kraftkälla för de företag som etablerades.

Vi ser gärna att en student tar sig an uppgiften att, med hjälp av olika typer av arkivhandlingar, studera åns betydelse för näringslivet. Vilka företag är det som funnits längs ån? Vilka perioder har de varit verksamma? Syns några skillnader mellan olika tider? Mellan olika typer av företag? Hur har ån ut-nyttjats? Vilken betydelse har ån egentligen haft för etableringen av fabriker och företag i Eskilstuna?

Hemsida: http://www.foretagensarkiv-sormland.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.