Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-20

IT Governance på Swedbank/Föreningssparbanken

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I ett företag handlar IT-styrning om att skapa effektiva processer för hantering av IT-stöd samt att se till att viktiga IT-beslut fattas på rätt nivå. Den övergripande målsättningen är att se till att IT nyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt och att verksamheten förstår hur man kan dra största möjliga nytta av tillgänglg teknik. Som ett viktigt led i detta ingår att kontinuerligt mäta och följa upp effektiviteten av IT-processerna för t.ex. upphandling av hård- och mjukvara, strategiarbete, utbildning, drift, support och informationssäkerhet.

Under 2005 genomfördes ett exjobb på Swedbank (ex Föreningssparbanken) som syftade till att utvärdera deras interna mätningar av IT-processernas effektivitet. Nu efterfrågar Swedbank en fortsättning av detta arbete i form av explorativt samla in olika alternativa mätetal för IT-processernas effektivitet och genomföra en ny, oberoende genomlysning av verksamheten.

Arbetsgången ser preliminärt ut som följer:

1. Studera och samla in mätetal för IT, särskilt mätetal för affärsnyttan av IT. Ramverket COBIT (se www.itgi.org, www.isaca.org) kan fungera som en bas, men även andra källor ska användas. Inspiration kan t.ex. fås genom att intervjua IT-chefer i olika organisationer.

2. Prioritera de olika insamlade mätetalen med avseende på t.ex. krav från Swedbank eller experter inom området.

3. Skapa en mätmetod baserad på cirka 30 mätetal

4. Genomföra en mätning på Swedbank IT services. Dokumentera resultatet.

Exjobbet genomförs lämpligen av en student/teknolog i årskurs fyra. Handledare på Swedbank är Elisabeth Antonsson. För rekrytering och akademisk handledning svarar Mårten Simonsson, avdelningen för industriella informations- och styrsystem, KTH.

Läs mer om våra exjobb på www.ics.kth.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.