Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-01

Tillämpning av avancerad avloppsreningsteknik – läkemedelsrester, anaerobi och RO

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett lokalt avloppsreningssystem med spetsteknologi utvärderas för närvarade för Hammarby Sjöstad. Projektets första etapp, som avslutas 2007, innehåller demonstrationsprojekt för att använda och utvärdera ny teknologi inom avloppsvattenbehandling. Det lokala reningsverket som byggts i etapp 1 skall, i sina olika linjer, behandla avloppsvatten från 600 - 1 000 personer.

I huvudsak är det avloppsvatten från det lokala ledningsnätet för Hammarby Sjöstad som skall behandlas i anläggningarna. Möjligheten att behandla en blandning av klosettavlopp och organiskt hushållsavfall kommer att utvärderas i två av reningsverkets linjer.

Stadsdelens specifika inriktningsmål för VA-systemen, fastställda i områdets miljöprogram, har styrt utformningen av reningsverket. Målet är att man skall rena avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad minst dubbelt så bra som vanligt vad gäller organiskt material, kväve och fosfor. Målet är även att kunna återföra fosfor och andra närsalter till jordbruket.

Resultaten från den första etappen skall utgöra ett beslutsunderlag för utbyggnad av den andra etappen. I etapp 2 byggs, om utvärderingen av etapp 1 visar att det är möjligt, ett lokalt reningsverk i tillräcklig omfattning för hela Hammarby Sjöstad.

Förekomst, rening och effekter av läkemedelsrester i avloppsvatten är ett nystartat projekt som kommer bedrivas i Sjöstadsverket under 2006-2007. Kompletterande reningsprocesser kommer jämföras med redan etablerade processer såsom membranbioreaktorer.

Vi erbjuder ett antal praktiskt inriktade examensarbeten vid någon av försökslinjerna:
* Anaerob processer kombinerat med omvänd osmos
* Rening av läkemedelsrester i avloppsvatten.

Examensarbetet ska vara på minst 20 p och påbörjas under februari – mars 2007. Tillsättning av utlysta arbeten sker fortlöpande från och med 1 december 2006, men ansökningar mottages till och med 15 januari 2007.

Anmäl ditt intresse, per e-post, till Daniel Hellström ([email protected]) eller Berndt Björlenius ([email protected] ) Mer information om projektet kan du hitta på www.stockholmvatten.se.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.