Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-20

EFFEKTEN AV ECSTASY PÅ ODLADE HJÄRNCELLER

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecstasy, 3,4-methylenedioxy-metamphetamine, är ett amfetaminderivat men kallas även E, X, ADAM eller XTC. De omedelbara effekterna av ecstasy är i jämförelsen med andra droger unika i sitt slag så till vida att dessa egenskaper representeras av entaktogena förälskelselika, amfetaminliknade stimulerande och meskalinliknande hallucinogena effekter. Ett karakteristiskt ecstasysyndrom kan initialt kännetecknas av ett rus av förhöjt välbefinnande, ökad kärleksfullhet, vanföreställningar, psykos och impulsivitet. Redan några dagar efter ecstasyintaget övergår det psykiska välbefinnandet vanligtvis i ett mindre fördelaktiga effekter såsom sänkt stämningsläge, förhöjd ångest och irritation. Vid höga doser eller en längre tids missbruk kan även missbrukaren få försämrat minne, försämrad kognitiv förmåga, sänkt impulskontroll, hallucinationer, depression, hallucination, aggression och aneorektiska symptom.

Forskarvärlden är inte överens om i vilken utsträckning ecstasy är skadligt. En del menar att ecstasy har klinisk relevans för posttraumatisk stress och parkinonism, medan andra hävdar att ecstasy framkallar Parkinson´s sjukdom, depression, stress och är neurotoxiskt.

Avsikten med vår forskning om ecstasy är först och främst att få förbättrad kunskap om vilka neurobiologiska mekanismer det är som ligger till grund för både de positiva och negativa psykiatriska effekterna som ecstasy framkallar varvid administreringsmönster avser att efterlikna ungdomars använding. Studierna syftar således till att få bättre förståelse för hur olika nervsystem samverkar, interagerar och motverkar varandra. Vår forskning avser att undersöka i vilken utsträckning neurobiologiska mekanismer för födointag respektive drogberoende överlappar varandra och därigenom att få fördjupad förståelse för likheter och skillnader mellan utvecklandet av drogberoende och ätstörningar varvid ecstasy kan agera som modellsubstans. I våra första studier undersökte vi effekterna av upprepad veckovis administrering av ecstasy på motorik, födointag, samt genuttryck för serotonerga och dopaminerga receptorer.

Vilka effekter har ecstasy på hjärnans olika celltyper? Tidigare studier in vivo har visat att ecstasy orsakar en degeneration i nervsystemet. Ecstasy har bland annat visats försämra kognitiv förmåga och minnesfunktioner, för vilka hjärnregioner såsom kortex och hippokampus är centrala. Vi vill därför undersöka hur det förhåller sig i dissocierade kulturer av embryonal kortex och/eller hippokampus. Cell viabilitet, proliferation och nätverksutveckling, är några av de tester som kommer att utföras på cellodlingarna. Vi kommer också eventuellt använda en del av kulturerna för RT PCR för att undersöka ökningar och minskningar när det gäller kända markörer.

I projektet kommer man alltså att lära sig avancerad cellodling, immunocytokemi, att utföra tester på viabilitet, proliferation, och nätverksutveckling samt de statistiska analyser som behövs för detta. Man kommer också lära sig RNA extraktion samt Real Tids PCR

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.