Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-14

Miljögeoteknik, Modellering av partikelemissioner för alternativa byggnadsmaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem frågeställning
Ökad materialåtervinning är ett viktigt miljömål för dagens infrastruktur. Alternativa byggnadsmaterial som askor utgör därför en intressant resurs som dessutom har goda tekniska egenskaper. Nya material kan dock kräva andra arbetsmetoder och skyddsåtgärder än konventionella material. En miljöriskbedömning av askor som konstruktionsmaterial i vägar har visat att spridning av damm kan utgöra en miljörisk för omgivningen. I dagsläget saknas dock i stor utsträckning modeller för att kunna prediktera dammspridning till miljön.
Syfte
Syftet är att identifiera och testa modeller som kan användas för att prediktera spridning av partiklar vid hantering av aska.
Metod
En sammanställning och analys av i litteraturen tillgängliga modeller som kan användas för att beräkna dammemissioner vid hantering av askan. Sådana ekvationer har tagits fram bland annat av US EPA (Compilation of air pollutant emisssion factors) och beskriver damningen som funktion av till exempel vindhastighet, askans fuktighetsgrad och/eller antalet hanteringsoperationer. Kompletterande laboratorieförsök kan komma att genomföras för att verifiera och kalibrera modellerna.
Förväntat resultat
Examensarbetet kommer vara en del av ett större projekt som omfattar karakterisering, modellering och fältmätningar av dammspridning vid hantering av aska. Examensarbetet förväntas bidra till att sammanställa och utveckla prediktionsmodeller för emissioner (och spridning) av damm vid användning av aska som ett byggmaterial.

Slutresultatet av det hela projektet förväntas vara kunskap om hur dammbegränsande åtgärder kan dimensioneras och prioriteras.

Förkunskaper
Högskoleutbildning med inriktning mot modellering. Kunskaper om partikeltransport i luft är ett önskemål.
Omfattning
20 p
Nyckelord
Miljöeffekter; Matematiska modeller; Modellering; Miljöskydd; Miljöteknik; Markvetenskap; Naturgeografi; Berg- och mineralteknik; Samhällsbyggnadsteknik; Geoteknik;
Geografiskt område
Linköping eller Göteborg
Företag/Organisation
Statens geotekniska institut (SGI) och Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI)
Kontaktpersoner
SGI Ola Wik, avd Geomaterial och modellering, 581 93 Linköping, Olaus Magnus väg 35
tel: 013-201860, e-post: [email protected]

VTI Mats Gustafsson, 581 95 Linköping, Olaus Magnus väg 35
tel:013-20 43 26, e-post: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.