Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-02

Vatten och sanitet i peri-urbana områden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Kring storstäder i tredje världen breder slumområden ut sig. De hygieniska förhållandena här är svåra. Vanligtvis når inte centrala vatten och avloppssystem fram till dessa invånare vilket ofta betyder brist på rent vatten och avsaknad av ordnad avloppshantering.

För att uppnå standard för vatten och sanitet i enlighet med WHOs guidelines behöver iblandade aktörer behandla en rad frågeställningar: Hur går det till att välja uthålliga system för vatten och sanitet i peri-urbana områden? Hur skall man beakta aspekter som hälsa och hygien, miljö, ekonomi, organisation, brukare och teknisk funktion? Hur kan man utifrån lokala förhållanden och aktörer utveckla en metod för strategisk planering?

Syfte och genomförande
Projektet syftar till att ta fram en metod för strategisk planering av vatten och sanitet i peri-urbana områden.

Metod
1.Problemformulering och avgränsning
2.Litteratursammanställning
3. Framtagande av ett förslag till planeringsmetod
4. Intervjuundersökning med centrala aktörer: VA-tjänstemän från berörda områden, representanter från investerare, konsulter med erfarenheter av VA-system i u-länder osv
5. Bearbetning av förslag
6. Syntes och slutsatser

Förväntat resultat
Resultatet av examensarbetet blir en föreslagen metod för strategisk planering av vatten och sanitet i peri-urbana områden.

Förkunskaper
Du bör ha läst kurser inom VA-teknik och kommunal planering, t ex MKB och systemanalys

Språk
Examensarbetet skrivs på engelska


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.