Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-22

Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Chamber Trade Business to Business AB är ett dotterbolag till sju svenska handelskammare (www.handelskamrarna.se). Kärnan i verksamheten är den internetbaserade affärsförfrågningsdatabasen Chamber Trade (www.chambertrade.com) som lanserades 1999. I databasen kan företag från hela världen söka efter affärspartners och registrera egna affärserbjudanden. Alla erbjudanden granskas av svensk handelskammarpersonal innan de publiceras. De grundläggande tjänsterna (sökning och registrering) är kostnadsfria. Databasen finansieras genom försäljning av VIP-tjänster och deltagande i internationella samarbetsprojekt. Nuvarande och tidigare uppdragsgivare och samarbetspartners inkluderar Sida, Exportrådet, Nutek och EU.

De senaste två åren har antalet förfrågningar som publiceras i Chamber Trade börjat sjunka. Frågan har väckts varför framför allt svenska och europeiska företag inte registrerar sig i Chamber Trade och ett antal hypoteser har formulerats:
– Företagen går andra vägar än databaser (t.ex. söker direkt via google)?
– Företagen hittar inte till Chamber Trade?
– Chamber Trades databas uppfyller inte företagens krav?
– Företagen använder Chamber Trade, men för att söka, inte för att publicera (eftersom man drar sig för att lämna ut sina kontaktuppgifter)?

För att få ett underlag för företagets och databasens fortsatta utveckling, vill styrelsen för Chamber Trade ta reda på hur företag går tillväga för att söka affärspartners. Fokus ligger på svenska små och medelstora företag: stora företag har ofta egna upparbetade kanaler. Styrelsen vill också undersöka hur några andra stora europeiska aktörer ser på frågan: om de upplever samma problem, hur de tänker sig framtiden, samt om de är intresserade av samarbete med Chamber Trade och i så fall i vilken form.

Resultatet av undersökningen ska användas som underlag för beslut om inriktningen på Chamber Trades fortsatta verksamhet.

Uppgift
1) Att undersöka hur små och medelstora svenska företag med internationell verksamhet går tillväga när de vill hitta nya affärspartners.
- Vilka kanaler används (t.ex. kataloger, databaser, internetsökning, mässor, organisationer, konsulter)?
- För- och nackdelar med olika alternativ.
- Upplevda hinder för att hitta en ny affärspartner utomlands.
- Om man vill använda sig av en databas, hur bör den då fungera?
- Eventuell kännedom om och erfarenhet av www.chambertrade.com.


2) Att undersöka var några andra stora europeiska aktörer står, till exempel de tyska handelskamrarna med databasen e-tradecenter (www.etradecenter.com).
- Vilka kanaler ser de att företagen använder?
- Hur ser de på sin roll och på framtiden?
- Är de intresserade av samarbete med Chamber Trade och i så fall i vilken form?

3) Att göra en SWOT-analys av Chamber Trades verksamhet.

4) Att ta fram rekommendationer för företagets och databasens fortsatta utveckling.

Metod
Vi är öppna för diskussion om metoden men tror att basen bör vara kvalitativa intervjuer med företag och organisationer. De svenska handelskamrarna kan ta fram lämpliga intervjupersoner och introducera studenterna.

Handelskamrarna kommer också att ställa referensmaterial till förfogande, till exempel Chamber Trades strategi- och affärsplan och statistik för databasen. En kontaktperson hos handelskamrarna kommer att utses som studenterna kan vända sig till med frågor och använda som bollplank.

Tillkommer gör även material som ger en bild av omvärlden. Exempel:
- Småföretagens utlandsetablering – myter och verklighet (Swedbank Analys nr 25, 16 nov 2006).

Här är vår förhoppning att universitetet ska bidra med de senaste forskningsrönen på området.

Rapportering
Resultatet av undersökningen ska redovisas i en skriftlig rapport. De studenter som genomfört undersökningen ska också presentera resultatet vid ett seminarium då handelskamrarnas och Chamber Trades representanter ges möjlighet att ställa frågor till och diskutera med studenterna.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.