Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-12-07

Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lämpligt för studenter med inriktning energi och/eller ekonomi, 10 poäng.
Vi ser gärna att två studenter med kompletterande kompetenser inom energi/ekonomi gör examensarbetet tillsammans.

Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete är att göra en inventering av de absorptionskylmaskiner som finns installerade i fjärrkylasystem i landet, följa upp drifterfarenheter, samt att undersöka vilka faktorer som påverkade till och avgjorde att man köpte in en absorptionskylmaskin.
Projektet genomförs med enkätundersökningar och telefonintervjuer av berörd personal, och besök vid något eller några av de företag som har absorptionsmaskiner installerade.
Resultatet redovisas i en rapport som även kommer att publiceras av Svensk Fjärrvärme.

Inledning
Fler och fler kunder efterfrågar fjärrkyla. Fjärrkylaproduktionen har under de senaste tio åren ökat från under 50 GWh till 622 GWh (2004). Med tanke på utvecklingstakten hittills förväntas marknaden öka avsevärt även under kommande år. Produktionen av fjärrkyla sker med frikyla, absorptionskylmaskiner eller kompressionskylmaskiner. Frikyla som oftast använder vatten från sjöar eller vattendrag är ofta begränsat genom geografisk lokalisering. Kompressionskylmaskiner konsumerar stora mängder elenergi, vilket kan leda till höga priser på fjärrkylan för kund. Absorptionskylmaskiner har hittills varit relativt sett dyra i inköp, vilket lett till att många energibolag ej investerat i denna teknik, trots lägre driftskostnader.

Tjugonio fjärrvärmeföretag erbjöd under 2004 sina kunder fjärrkyla, men av dessa var det endast ca 5-8 som producerade delar av sin fjärrkyla med hjälp av absorptionsmaskiner. För att kunna ge en bättre bild av de kostnader och eventuella problem som kan uppstå med absorptionskylmaskiner behövs en uppföljning av de installationer som finns. Företagen som planerar inköp får på så sätt ett bättre inköpsunderlag för att kunna jämföra kostnader mot frikyla eller kompressionsmaskiner.

Med stabilisering av elpriser på en hög nivå kan denna teknik dock komma att få större användning, både som kylmaskin placerad lokalt, driven av fjärrvärme, eller som kylaproducent i fjärrkylanät. Dessutom bör en fortsatt utbyggnad av avfallsförbränning leda till att absorptionskylmaskiner på sikt kommer att vara ett intressant alternativ för kylaproduktion, genom att de är en naturlig avsättning för värme. Detta blir speciellt intressant under sommarmånader, då lagring av avfall kan leda till problem med lukt och avsättningen av värme för uppvärmning är liten.


Syfte
Syftet med detta examensarbete är att göra en inventering av de absorptionskylmaskiner som finns installerade i landet, följa upp drifterfarenheter, samt att undersöka vilka faktorer som påverkade till eller avgjorde att man köpte in en absorptionskylmaskin.

Målet är att
1. Sammanställa drifterfarenheter så att man kan använda dessa som kontrollfrågor vid upphandling av ny utrustning och även ge en bild av de driftkostnader som en absorptionsmaskin för med sig.
2. Ge en bild av vilka faktorer som avgjorde till fördel för inköp av absorptionskylmaskiner. Denna bild kompletteras med en analys av hur de faktorer som påverkat mest kommer att utvecklas den närmaste tiden, exempelvis närmsta femårsperioden.
3. Baserat på steg 1 och 2 samanfattas de kriterier som bör uppfyllas för att en absorptionskylmaskin skall vara ett intressant alternativ.
4. Ge rekommendationer till utveckling för att göra absorptionsmaskiner mer konkurrenskraftiga i investeringsskedet.

Handledning
Examensarbetet genomförs med Roger Nordman vid SP Energiteknik som handledare.

Genomförande
I examensarbetet skall alla fjärrvärmeföretag som levererar fjärrkyla med hjälp av absorptionsmaskiner kontaktas och svara på en detaljerad enkät. Enkätsvaren följs upp med intervjuer av nyckelpersoner vad gäller inköpsfrågor och driftserfarenheter. Vid behov kommer besök vid företag att göras för att få en djupare bild av erfarenheter. Resultate

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.