Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Analys av laser- och bilddata för skogliga tillämpningar.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Inom FORAN Remote Sening AB pågår utvecklingsarbete med metoder för automatiserad kartering och 3D-rekonstruktion av skog och andra terrängtyper. Som indata används högupplösta data från flygburen laserskanning tillsammans med olika typer bilder. I detta arbete har metoder och algoritmer tagits fram för att klassificera och modellera innehållet i data, t ex särskilja markyta, vegetation och byggnader, identifiera object som enskilda träd och skatta väsentliga parametrar osv.

I det pågående arbetet är det också intressant att undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att genomföra automatisk beståndsindelning av skog, dvs dela in skogen i områden med likande karaktär.

I bilderna nedan illustreras den typ av ingångsdata som används. De två översta bilderna visar laserdata, de är uppbyggda av en mycket stor mängd enskilda mätpunkter (x,y,z). I den vänstra bilden anger gråskalan höjd och i högra bilden mängden reflekterad laserstrålning. Den nedre bilden är ett flygfoto från samma område.

Företaget
FORAN Remote Sensing AB (www.foranrs.se) är ett nystartat högteknologiskt företag i Mjärdevi Science park i Linköping. Företaget ingår i FORAN-gruppen (www.forangroup.com) och ska svara för gruppens samlade kompetens inom fjärranalys med särskilt tonvikt på analys av laser- och bilddata.

Teknologin som utvecklas i FORAN Remote sensing AB har sina rötter i den forskning och utveckling som bedrivits under många år vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), institutionen för Laserystem. Inom denna FoU-verksamhet har fler samarbetsprojekt också genomförts tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), avdelningen för fjärranalys. För mer information se t ex, www.sne.foi.se

Innehåll
Examensarbetet går ut på att studera, implementera och utvärdera metoder och algoritmer för automatisk beståndsidelning av skog (dela in skogen i områden med likande karaktär). Metoderna bör fokusera på att utnyttja såväl högupplösta höjddata och intensitetsdata från flygburen laserradar som resultat från existrande metoder för skoglig analys av sådana data. Bilddata från flera våglängdsband (högupplösta visuella bilder och IR-bilder) finns också tillgänglig, samt i viss utsträckning även kartdata.

Under 2006 har FORAN-gruppen genomfört datainsamling med tidigare nämnda sensortyper över ett antal olika områden. För vissa delområden finns också fältdata tillgängligt liksom tidigare manuellt genomförd beståndsinventering. Framtagna algoritmer testas och utvärderas lämpligen på dessa dataset.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.