Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-16

Vilken betydelse har vägrenars ålder för växters mångfald?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En gräsmarks ålder (dvs hur länge den hävdats) har betydelse för hur stor den biologiska mångfalden är. Detta har man också funnit för andelen växter i häckar i England, Frankrike och Kanada bland annat. Även närheten till intilligande gräsmark resp skog (för häckar) har också betydelse. Idag är vägrenar det absolut största hävdade gräsmarkshabitatet i Sverige. Genom att undersöka växters artrikedom i vägrenar av olika ålder och vilken betydelse landskapet har på artrikedomen kan kolonialisationshastigheten uppskattas. Detta är en viktigt aspekt både för grundforskning kring gräsmarker och gräsmarksfragments artrikedom men också för bevarande och skötsel av gräsmarksarter i landskapet.
I arbetet ingår att identifiera vägkanter av olika ålder och att inventera dessa.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.