Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-29

Examensarbete inom Ringhals AB, 20 poäng,Granskning av kvalitetssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I kärnkraftbranschen finns myndighetskrav på att verksamheten vid kärntekniska anläggningar ska styras och utvecklas med stöd av ett kvalitetssystem (Statens kärnkraftsinspektion föreskrift SKIFS 2004:1 – www.ski.se).
I allmänna råd till föreskriften anges bl.a. att IAEA (International Atomic Energy Agency – www.iaea.org) normer och riktlinjer för kvalitetssäkring av säkerheten i kärnkraftverk och andra kärntekniska kan utgöra vägledning för utformning av den kvalitetssäkring som behövs med hänsyn till säkerheten.
Ringhals AB (www.ringhals.se) har byggt upp ett ledningssystem, RVS, som förutom traditionella ledningsfunktioner är integrerat med kvalitetsledning och miljöledning. För det senare upprätthåller företaget 3e-parts miljöcertifikat och arbetsmiljöcertifikat.
Detta integrerade ledningssystem har tagits fram med utgångspunkt från ett TQM perspektiv från Utmärkelsen Svensk Kvalitet och dess europeiska motsvarighet (EFQM), kvalitets- och miljöledning enligt ISO 9001 resp. ISO 14001 och EMAS samt AFS 2001:1 och OHSAS 18001.
Jämförelser mellan RVS och IAEA:s riktlinjer (Safety Guides (50-C/SG-Q) gjordes i ett examensarbete år 2005. IAEA har därefter genomfört en omfattande uppdatering och utveckling av riktlinjerna, varför en ny jämförelse ska göras.
Uppdrag
Genom studium av Ringhals AB ledningssystem och IAEA nya Safety Standards med tillhörande Safety Requirements (GS-R-3) och Safety Guides (DS349) identifiera och analysera eventuella skillnader och dessutom föreslå åtgärder. Eventuellt behöver RAB utvärdera resultatet från gap-analysen innan åtgärder föreslås i syfte att identifiera angelägenhetsgraden.
Det erfordras även inblick i en del underliggande processer, speciellt inom drift, underhåll och anläggningsutveckling, eftersom IAEA kvalitetselement går in och påverkar på olika nivåer i Ringhals struktur av verksamhetsprocesser.
Som resultat förväntas dels en analys av eventuella skillnader i övergripande synsätt på kvalitetsaspekter, samt en konkret åtgärdslista med förslag på var i verksamhetsstyrsystemet de olika åtgärderna behöver sättas in.

Uppgiften ger en god inblick i en verksamhet som är rigoröst styrd av myndigheter, hur ett TQM baserat ledningssystem kan se ut, samt vilka krav som på internationell nivå styr kärnkraftverksamhet. Inte minst ges en bra inblick i hur säkerhet skapas i högtillförlitliga organisationer som hanterar riskfylld teknik
Examensarbete är lämpligt för t ex studenter inom utbildningsområdet Industriell ekonomi. Examensarbetet ska utföras på hösten 07, med start i september och ska vara klart någon gång i januari.
Handledare Sten Bergman, tel 0340-66 77 80.
Är du intresserad: Maila in din ansökan direkt till [email protected], senast den 15 augusti
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.