Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-31

Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
På Locums hemsida http://www.locum.se
under Miljö; Energi finns en gedigen utsläpps¬redovisning publicerad, som beskriver förutsättningar för Locums bidrag till energirelaterade utsläpp.
Utsläppsredovisningens syfte är att ge Locum bästa förutsättningar att dels föra seriösa dialoger med omvärlden men också att vi själva ska kunna göra bra miljöval i olika sammanhang. Redovisningen som dyker djupt i och ifrågasätter leverantörernas utsläppshantering har på vissa punkter även hjälpt miljöansvariga på SCB i sitt arbete.
Jag har dock vissa synpunkter på Locums val att hantera vattenkraft som en lösning på miljöproblemen som är förknippade med elanvändning.
Rapporten i kombination med Locums ambitioner kring de nergi¬relaterade utsläppsfrågorna har också framkallat behov av att gå vidare i undersökningar av bland annat följande frågor:

Fjärrvärmeleverantörerna bör inkludera distributionsförluster i sina utsläppsmixar, vilket höjer utsläppen av CO2 med runt 5-8%. Inte heller utsläpp från eldrivna värmepumpar och elpannor samt hjälpkraft räknas in. Detta höjer tex Fortums CO2 utsläpp med ytterligare 15% plus något mer då man också räknar in all hjälpkraft som åtgår.

Uppslag till projekt för MDH
Jag föreslår att MDH tar fram en bredare studie som tex bransch¬organisationen Svensk Fjärrvärme eller SCB senare kan ta det fortlöpande ansvaret för att samordna och publicera enhetligt justerade utsläppsdata genom. Detta för att olika aktörer ska kunna göra korrekta bedömningar om utsläpp och att olika uppvärmnings¬alternativ kan jämföras på lika villkor. Annars riskerar merparten av redovisningarna och de resulterande miljövalen att bli missvisande. Detta gäller såväl för politikers beslut som för värmeverken och olika aktörer på värmemarknaden.
Fortum har lämnat in ansökan om miljötillstånd för att bygga ett stort biokraftvärmeverk i Värtan. Om verket byggs kommer det sannolikt att sätta stopp för flertalet betydligt mer effektiva anläggningar som producerar värme och kyla med tex el-producerande biobränsledrivna energimaskiner. Orsaken är främst utsläppstak för partiklar men även höjda biobränslepriser som kan förväntas.
Biobränslet i sådana alternativa anläggningar kan vid kallt väder användas för att driva elgeneratorer, som producerar el för energimaskinens värme- och kylmaskiner men även till fastighetsel. Samtidigt utnyttjas värmen från elgeneratorn för värmeproduktionen. Den huvudsakliga värmen och kylan hämtas (om än vid temperaturer som måste anpassas med en kompressor) från solens värme i borrhål och solfångare samt från lokalerna. Genom att reducera spetslast¬behovet av el när elanvändningen är som störst kan en försvarbar utsläppsbalans nås trots energimyndighetens rekommendation om hur elen ska hanteras ur ett utsläppsperspektiv på marginalen.
Genom att värme och kyla produceras för ett begränsat lokalbestånd kan också produktionsprocessen anpassas/effektiviseras avsevärt jämfört med de krav på levererade temperaturer som ställs på respektive fjärrvärme- och fjärrkyla leverantör.
Den anläggning som Närvärmeverket byggt och som försörjer Solna Business¬park kostade exempelvis 22% mer med den biobränsledrivna elgeneratorn och tillhörande värmeåtervinning etc än om den hade exkluderats. Elgeneratorn förser också anläggningen med reservkraft.
Viss utveckling av drivsystem för dessa elgeneratorer krävs för en bredare biobränslemix. En viktig roll för Locum är att påskynda teknikutvecklingen i avgränsade delar samt att driva efterfrågan.

Uppslag till projekt för MDH:
Det behövs en opartisk utredning som visar om det biobränsledrivna kraftvärmeverket faktiskt ger den bästa LCA eller om det tex är så att:
•Utsläppskvoten fylls vilket medför att andra kraftvärme¬producerande enheter får avsevärt svårare att få miljötillstånd? Kanske ska verket placeras på alternativ plats eller begränsas i storlek?
•Det stora verket medvetet eller omedvetet driver upp priset och minskar tillgången på biobränsl

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.