Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-06

Modellbaserad felinjicering i MATLAB/Simulink

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Kostnaden för att bygga bort defekter som påträffas under utvecklingsarbetet ökar exponentiellt med den tid projektet fortgår. Detta medför att defekter som kan upptäckas redan i designfasen (modelleringsfasen) sparar både tid och pengar. För att hitta defekter och att verifiera/validera att det utvecklade systemet kan detektera och hantera fel (t.ex. felaktiga specifikationer eller fel i hårdvara) kan man därför injicera fel i en modell av systemet och därefter analysera hur modellen beter sig.

Mål

Målen med examensarbetet är att:
• Utvärdera vilket stöd modelleringsverktyget Simulink ger för att
automatiskt kunna injicera fel i modeller
• Definiera och ta fram olika testfall och felmodeller
• Ta fram ett verktyg som hjälper användaren att konfigurera och
automatiskt köra felinjiceringsexperiment
• Utveckla felinjiceringsblock i Simulink som kan kopplas till
signaler och operatorer
• Köra felinjiceringsexperiment för att visa att verktyget fungerar
• Bygga en databas som lagrar resultaten från experimenten
• Skriva funktioner som analyserar resultaten

Projektplan

Vi söker två stycken studenter med goda kunskaper inom programmering. Projektarbetet bör motsvara 40 högskolepoäng (20 poäng per student) och kan startas relativt omgående. Slutrapporten skall skrivas fortlöpande under arbetets gång med regelbunden feedback från handledaren på SP. Eftersom detta arbete är av forskningskaraktär är en alltför detaljerad tidsplan inte möjlig att skriva i startskedet.

Arbetet skall utföras i Lindholmen Science Park, Göteborg

Handledare
Jonny Vinter, SP Elektronik ([email protected]).

Examinator
Håkan Edler, SP Elektronik ([email protected]).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.