Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

DEPONERING AV RENA OCH FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT TILL HAVS ELLER PÅ LAND, MILJÖSYSTEMANALYS

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Expansion av hamnverksamhet, igenslamning av hamnbassänger, och landhöjning gör att stora mängder muddermassor årligen måste hanteras i Sverige. Utsläpp från omgivande industri och hamnverksamhet har under årens lopp förorenat stora volymer sediment, med både organiska och oorganiska föroreningar. Vi står inför problemet att hantera dessa massor (rena och förorenade). Två huvudalternativ för kvittblivning är att deponera massorna till havs respektive på land, under huvudalternativen finns ett flertal underalternativ.

Två examensarbeten skall upprättas inom ramen för ett större FoU-projekt som sker i samverkan mellan Ecoloop, SGI, Cementa, Merox, Ramböll och Skanska. Examensarbetena avser att med hjälp av miljösystemanalys studera och analysera miljöpåverkan av att hantera muddermassor för respektive huvudalternativ och underalternativ.

Syfte
Syftet med projekten är att med hjälp av miljösystemanalys studera och jämföra miljöpåverkan av olika alternativ att deponera muddermassor till havs respektive olika alternativ för deponering på land.
Metod
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion.

1. Definiering av alternativa metoder för deponering till havs respektive land.
2. Bedömning av deponeringsmetoderna genom miljösystemanalys i en eller flera fallstudier.
3. Tolkning av resultaten.

Förväntat resultat
Examensarbetena förväntas öka kunskapen om påverkan av kvittblivningen rena och förorenade sediment och muddermassor och bli en del av en fördjupad miljöbedömning vid beslutsfattning.

Kontaktperson
[email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.