Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-01

Tools for simulation of color in digital prints

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Digital Printing Center (DPC) är ett skogsindustriellt forskningscentrum vid Mittuniversitetet i Örnsköldsvik. Forskningen handlar om digitaltryck på pappersmedia, och är indelad i tre områden. Vid det största området, Pappersoptik och Färg, bedrivs bland annat ett större forskningsprojekt, Tools for Simulation of Color in Digital Prints, med målet att skapa moderna simuleringsverktyg för färgåtergivning i digitaltryck. Inom detta projekt erbjuds nu tre exjobb i den absoluta forskningsfronten.

ARBETSFORM OCH ERSÄTTNING
Arbetsplatser kommer att finnas vid DPC, och arbetet kommer att ske under handledning av forskare från DPC. Arbetet kommer att genomföras dels genom datorsimuleringar och dels genom mätningar i lab-miljö. DPC har ett eget avancerat trycklab, och även väl utvecklat samarbete med M-Real och MoRe Research i Örnsköldsvik där en del mätningar kan komma att genomföras. Vissa internationella kontakter med utländska laboratorier kan förekomma, liksom kontakter med våra samarbetspartners i Sverige. Även om det är tre individuella exjobb, ser vi gärna att arbetet genomförs i samarbete mellan exjobbarna, och som en del av vår forskargrupp.

Förutom redovisning i exjobbsrapporter kommer resultaten också att ligga till grund för artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Vid intresse kan medförfattarskap tillsammans med seniora forskare erbjudas, troligen en artikel per exjobb.

Eftersom exjobbet är en del av en utbildning utgår inte lön, men i samverkan med Kempestiftelserna erbjuds som uppmuntran efter genomfört exjobb ett skattefritt stipendium på 30 000 kr per person för ökade levnadsomkostnader i samband med exjobbet. Lämplig bakgrund är Teknisk Fysik eller liknande.

FRÅGOR OCH ANSÖKAN
För frågor eller ansökan, vänd er direkt till Per Edström, forskningsledare för Pappersoptik och Färg, [email protected] eller 073 – 760 21 51. Ansökan kan göras till ett enskilt delprojekt eller till projektet som helhet. Det går bra att ansöka själv eller i grupp om två eller tre personer. Välkomna!

PROJEKTBESKRIVNINGAR

BRYTNINGSINDEX
Bakgrund: Varierande brytningsindex i olika beståndsdelar av papper och tryck gör att ljuset bryts på ett komplicerat sätt, vilket gör att traditionella simuleringsmetoder ger felaktiga resultat. Nya och mera noggranna metoder har utvecklats och behöver utvärderas.

Mål: Utvärdera olika sätt att modellera effekten av ändringar i brytningsindex mellan olika lager i en tryckt pappersprodukt.

Angrepssätt: Simulera fenomenet med den traditionella modellen Kubelka-Munk kombinerat med Saunderssons korrektioner, samt med de nya modellerna DORT2002 (baserad på radiative transfer teori) och Grace (Monte Carlo-metod). Jämföra med optiska mätningar. Använda ellipsometri-instrument för att bestämma brytningsindex hos bläck.

INSTRUMENTSIMULERINGAR
Bakgrund: Pappersindustrin och den grafiska industrin använder olika metoder och instrument för optiska mätningar av t.ex. reflektans och färg. Samma prover kan rankas olika, vilket ger kommunikationsproblem mellan branscherna. Detta kan i sin tur ge lägre produktionseffektivitet, färgfel och kassationer.

Mål: Använda instrumentsimuleringar för att förklara de olika mätresultaten från olika instrumenttyper, samt klargöra förutsättningarna att göra dem jämförbara.

Angrepssätt: Inkludera den specifika instrumentgeometrin hos d/0° och 45°/0° instrument (med tonvikt på det senare som inte är lika standardiserat) i simuleringar med DORT2002. Jämföra med standardiserade metoder från industrin, samt med simuleringar med Grace. Prova olika kalibreringar av 45°/0° instrument.

SPEKTRAL GONIOFOTOMETER
Bakgrund: För att ta nästa steg i förståelsen av ljusspridningens vinkelberoende, och utnyttjandet av detta i nya produkter, behövs tillförlitliga och effektiva mätinstrument. Idag finns endast enstaka, och mycket dyra, mätsystem. Befintliga instrument behöver utvärderas, och kraven på morgondagens instrument måste fastställas.

Mål: Utvärdera

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.