Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Överviktsrelaterad ohälsa är utbredd i samhället. Sjukskrivning och förtidspension utgör hot inte bara mot folkhälsa utan även mot samhällsekonomi och produktion. Transportsektorn är särskilt hårt drabbad. Anställda inom transportsektorn är framförallt män. Svenska män med fetma har 46 % högre risk att få sjukersättning jämfört med normalviktiga. För att motverka denna utveckling är det viktigt att förstå hur hälsoinsatser kan effektiviseras, implementeras och skapa varaktiga förbättringar.

Vi är en forskargrupp på Karolinska Institutet i Stockholm som driver ett projekt vars syfte är att studera internetbaserat datorstöd och motiverande telefonsamtal som verktyg för livsstilsförändring. Målet är att jämföra olika resurskrävande hälsoinsatser beträffande utfall och kostnad. Vi vill hitta en kostnadseffektivt modell som gör det möjligt att nå stora och geografiskt spridda grupper som ett komplement till konventionella insatser. På sikt hoppas vi att det skall kunna bidra till förbättrad hälsa och minskad sjukfrånvaro/förtidspensionering.

Syfte
En förutsättning för att kunna jämföra de olika insatserna är ett högt deltagande. Uppsatsen syftar till att inventera vad som motiverar eller hindrar arbetstagare, arbetsledare och arbetsgivare att delta i planerad hälsostudie. Genom kunskap om hur vi på bästa sätt kan tillmötesgå deras önskemål och synpunkter hoppas vi säkerställa engagemang och ett högt studiedeltagande.

Frågeställningar:

- Vilken inställning har arbetsgivare/arbetsledare/fackliga representanter/arbetstagare till hälsosatsningen?

- Vad skulle öka drivkraften att delta? (hälsovinster, intresse, belöning, avsatt arbetstid, bättre arbetsmiljö etc)

- Vad hindrar ett deltagande? (Datorovana, tidsbrist, ointresse etc)

Metod:

Fokusgruppsintervjuer med ett urval arbetsgivare/arbetsledare/fackliga representanter/arbetstagare.

Vem är det vi söker?
Vi söker en student som skall skriva sin C-uppsats under hösten. Du bör ha lämplig utbildning inom exempelvis beteendevetenskap, hälsa eller samhällsvetenskap. Erfarenhet av fokusgruppsintervjuer är önskvärt liksom en hög grad av självständighet. Inventeringen kommer att ske på olika lokala kontor/arbetsplatser runt om i landet. Vi vill gärna komma igång så snart som möjligt.

Är du intresserad?
För mer information kontakta projektledare Ylva Trolle Lagerros: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.