Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-06-29

Vikaskogs herrgård, en 5000 år gammal bosättning i förvandling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vikaskogs herrgård ligger i Vikaskogen, på en ås i norra Skaraborg,ett tiotal km söder om Tivedens nationalpark.
Fastigheten på 35 ha som har de senaste decenierna växt igen med tät granskaog håller på att förvandlas till en landskapspark med skogsdungar, betesmarker och viltvatten. Kulturlämningar från mesolitikum, bondestenålder och medeltiden präglar miljön men är fortfarande till stor del outforskade.
Högt läge på ca 200 möh med flera vattendrag, några dammar och en skogssjö gör miljön atraktiv för flera djur -, växt - och svamparter. Fram till på 1950 talet bedrev man jordbruk och skogsbruk på gården. Vår avsikt är att med gamla kartor som förebild delvis återskapa den gamla kulturmiljön, skapa en vacker miljö för den moderna mäniskan samt utforma förutsättningar för hållbar ekologisk boskapsuppfödning och större inslag av ädellövskog.
Vi behöver hjälp med :
1. inventering av hotade djur och växtarter
2. inventering av kulturlämningar
3. beskrivning av våtmarker samt skötselförslag
4.utformning av en landskapspark
5. utformning av en webbsida
Detta för att kunna skapa riktlinjer för verksamhet på gården och som underlag för ansökan om ekonomiskt stöd

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.