Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-29

Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vattenfall
Vattenfall Research & Development AB är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling. Här utvecklas tekniska specialistlösningar och framtida tekniklösningar. Vi erbjuder våra tjänster till hela Vattenfallkoncernen i Norden, Polen och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Älvkarleby, 25 km söder om Gävle men vi finns även i Stockholm, Berlin och Fredericia.

Problem och frågeställning
Stora mängder muddermassor uppstår årligen i Sverige genom underhåll och expansion av hamnar och farleder. Ofta är dessa sediment förorenade av metaller eller organiska miljögifter. Både rena och förorenade massor måste tas omhand på ett miljömässigt bra sätt. Ett alternativ är stabilisering och solidifiering (S/S). Föroreningar kan bindas och massorna kan användas till ny mark genom inblandning av olika bindemedel. Cement och kalk är vanliga men även återvunna material som t.ex. askor kan användas. S/S-Metoden är både miljömässigt och kostnadsmässigt effektivt, men behöver mer forskning för att kunna bli allmänt accepterad, särskilt vad gäller beständighet.

Vattenfall arbetar ständigt med att förbättra sin verksamhet med avseende på miljö. De biprodukter i form av aska som produceras i kraftvärmeverken är en del av detta miljöarbete. Genom att arbeta med tekniska, miljömässiga och ekonomiskt hållbara lösningar för askan vill Vattenfall bidra till ett resurssnålt samhälle. Askan används idag i ett flertal applikationer; vägar, ytor, återföring till skog och stabilisering av gruvor, ensamt eller tillsammans med andra material.

Syfte
Examensarbetets syfte är att laborativt utvärdera aska som bindemedel för olika muddermassor/sediment. Följande aspekter kan vara föremål för utredningen:

- Mobiliteten hos föroreningarna vid stabilisering/solidifering
- Askans påverkan jämfört med kalk och cement
- Stabiliseringens beständighet

Metod/genomförande
Examensarbetet omfattar följande:

- Teoretisk instudering av stabiliserings- och solidifieringstekniken.
- Utarbeta ett lämpligt provningsprogram för att utvärdera aska som bindemedel.
- Laborativt undersöka olika bindemedels (t.ex. cement, kalk, flygaska) effekt vad gäller hållfasthet, urlakning, beständighet m.m.
- Utvärdera och tolka resultaten.

Examensarbetets genomförande kan påverkas/modifieras för att bättre passa studentens önskemål. Förberedelse inför laborativt arbete och utförande av detta är en central del av examensarbetet och kommer därmed att ingå.

Förkunskaper
Den sökande bör ha ett stort intresse för laborativ verksamhet samt studera till civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad, miljö- och vattenteknik eller motsvarande. Önskvärt är kunskaper inom miljö, markkemi och geoteknik.

Kontakt
Har du frågor får du gärna kontakta ansvarig handläggare: Caroline Göthlin på 026-83886, 0702-803886.

Om du tycker detta låter intressant så är du mycket välkommen att skicka en intresseanmälan till:

[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.