Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-11

Multikriteriaanalys för hantering av förorenade sediment och muddermassor.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Expansion av hamnverksamhet, igenslamning av hamnbassänger, och landhöjning gör att stora mängder muddermassor årligen måste hanteras i Sverige. Utsläpp från omgivande industri och hamnverksamhet har under årens lopp förorenat stora volymer sediment. Vi står inför problemet att hantera dessa massor (rena och förorenade). Idag är huvudalternativen deponering av massorna till havs eller på land. Stabilisering och solidifiering (S/S) av muddermassor är ett spännande exempel på ett annat alternativ för att hantera massorna. Det är en ny teknik med stor potential då den är kostnadseffektiv och kan skapa exploateringsytor i vattennära och ofta eftertraktade områden och samtidigt skydda miljön.

De olika alternativa sätten att hantera förorenade muddermassor innebär både för- och nackdelar och för att ha ett bra beslutsunderlag bör dessa utredas. Multikriterieanalys är en metod att utvärdera och väga samman vitt skilda aspekter såsom miljö, ekonomi, teknik och sociokulturella aspekter för att kunna användas i ett beslutsunderlag.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur multikriterieanalys kan användas för att utvärdera alternativa sätt att hantera muddermassorna. Examensarbetet är en del av ett större FoU-projekt som sker i samverkan mellan SGI, Ecoloop, Cementa, Merox, Ramböll, Skanska, Norcem AS, och Oxelösunds hamn.

Metod
Arbetet genomförs i följande etapper: (1) problemformulering och beskrivning av fallstudie utifrån typfall, (2) inventering och teori, (3) analys och utvärdering, och (4) slutsatser och diskussion.

a) Beskrivning av de olika intressenternas perspektiv (hamnägare, tillsynsmyndighet och omkringboende).
b) Identifiering av faktorer som bör ingå i multikriterieanalysen.
c) Bedömning av hur de ingående faktorerna kan utvärderas.
d) Inventering av hur faktorerna kan viktas gentemot varandra.
e) Tillämpning på fallstudie

Förväntat resultat
Examensarbetet förväntas öka kunskapen om potentialen att använda multikriterieanalys för att utvärdera alternativa sätt att hantera förorenade muddermassor.

Kontaktperson
[email protected]
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.