Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-29

Värdering av IT-säkerhet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) söker studenter från C- eller D-linjen som vill genomföra ett utmanande examensarbete i en spännande miljö. Uppgiften är att modellera och beräkna säkerhetsvärden för ett specifikt datornätverk. FOI har under 2007 tagit fram två olika metoder för värdering av IT-säkerheten i system bestående av datorer sammankopplade i nätverk. Dessa metoder ska användas för att värdera de aktuella systemen. Ambitionen är att genomföra ett examensarbete för varje metod. Examensarbetena innehåller ett antal utmaningar, bland annat att:
• ta fram de egenskaper hos systemen som ska utgöra indata till värderingsverktygen,
• prioritera och sätta värden på dessa egenskaper,
• analysera värderingsresultaten samt
• förbättra de befintliga metoderna och verktygen baserat på erfarenheter från värderingsarbetet.

För att lyckas med examensarbetet är följande kompetensområden av vikt:
• IT-säkerhet,
• teknisk förståelse avseende datorer och nätverkskomponenter,
• modellering av komplexa system samt
• förmåga att argumentera och försvara sina lösningar på problem.

Detta examensarbete kommer att vara utmanande för de som får uppdraget. Området IT-säkerhetsvärdering förväntas växa framöver, varmed rekrytering av personal blir aktuell.
FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling samt utredning till nytta för försvar och säkerhet. FOI är Sveriges största forskningsinstitut med cirka 1000 anställda i Stockholm, Umeå och Linköping. Vår forskning är riktad företrädesvis mot Försvarsmakten men även mot civila myndigheter, samhällsviktiga organisationer och funktioner. Vi samverkar internationellt med forskningsorganisationer i ett flertal länder samt nationellt med universitet och högskolor.

Att arbeta på FOI innebär ett omväxlande arbete med stor grad av frihet och krav på egna initiativ och hög kompetens. Oftast är projekten ganska små och av varierad karaktär. En del projekt mot förvarsmakten är klassificerade som hemliga och andra projekt mot myndigheter eller vissa civila företag är öppna. I det flesta projekt krävs någon form utveckling av mjukvara för att demonstrera koncept, vidareutveckla en produkt eller för granskning av säkerhets¬lösningar på detaljnivå. I arbetet kan det förekomma en del resor inom Sverige och utomlands.

Ni måste vara svenska medborgare för att få arbeta på FOI. Arbetet är förlagt till Linköping men något kortare tjänsteuppdrag kan förekomma. Det finns ingen sista ansökningsdag för examensarbetet och eventuella intervjuer kommer att ske fortlöpande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.