Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-13

Modell för värmeförluster under godstransporter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetet gäller nedkylt gods vintertid och dess effekter på energianvändningen i terminaler, arbetsmiljö för de som hanterar godset samt också inverkan på godset ur kvalitetssynpunkt.

Vi utgår från ett antagande att gods som transporteras vintertid kyls ner under transporten. När godset kommer till en sorteringsterminal för omlastning har det en lägre temperatur än innetemperaturen i terminalen och under tiden godset befinner sig i terminalen värms det upp och stjäl sålunda energi från terminalens uppvärmningssystem. När godset åter lastas i andra fordon för vidaretransport kyls det åter ner och värmen går förlorad.

Hantering av kallt gods kan också vara ett arbetsmiljöproblem för den personal som hanterar godset. Nedkylning av gods eller temperaturvariationer kan också ha en negativ påverkan på godset.

Huvuduppgiften blir att ta fram en beräkningsmodell för hur stor energi som går förlorad på detta sätt i Posten Logistiks paketterminaler.

Temeraturmätningar gjorda under transporter finns tillgängliga.

Förslag på aktiviteter:
Ta fram en beräkningsmodell för den totala energiåtgången utifrån gjorda mätningar och antaganden samt uppgifter om utetemperatur där terminalerna är lokaliserade.
Intervjuer av terminalpersonal (chefer, arbetsledare, skyddsombud) för att få en uppfattning om kallt gods upplevs som ett problem ur energi- arbetsmiljö- och kvalitetssynpunkt.
Göra kompletterande temperaturmätningar om behov finns. Temperaturloggrar finns tillgängliga.
Föreslå åtgärder för att minska energiförlusten.

Sök ex-jobbet på vår webbsida.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.