Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-17

Analys och uppgradering av vågbrytare i utsatt läge

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Björkviks båtklubb har en hamnanläggning för ca 150 småbåtar, i Björkvik, längst ut på Ingarö, Stockholm. Viken vetter mot Nämndöfjärden, som ofta ligger hårt på, varför rejäl vågbrytare krävs.

Sedan länge har en sänkt pråm med barlast varit grunden för den yttre bryggans yttre del, tillika vågbrytare. Efter år av påverkan bedöms nu pråmen i behov av upprustning/utbyte/förstärkning för att klara stormar och ge fullgott skydd.

Problemet är att vid gjutning av piren som idag utgör den inre av/början på vågbrytaren, (sprängsten och gjutning) fungerade detta enbart till en viss del, varefter stenarna helt enkelt försvann i den mjuka, leraktiga botten som sanden vilar på. För att klara detta sänktes en pråm av stål med barlast som sedan har förstärkts med pallisadstockar som pålades ner utanför till fast grund, dock ej helt tät, då risk för hållfastheten bedömdes föreligga.

Nuläget är att pråmen sakta rostar sönder och sidorna inte längre skyddar tillräckligt väl, varför klubben bedömt det som nödvändigt att åtgärda det hela inom något år och helst så fort som möjligt.

Frågeställningen för oss och för examensarbetet är att analysera och klargöra vilka alternativ som bedöms rimliga (och orimliga) samt konsekvenserna av dessa både ur funktionell /hållfasthets- och ekonomisk synvinkel, samt slutligen redovisa och förorda ett alternativ för styrelsen / årsmöte. PL an genomförande kan också bli aktuellt.

Flera alternativ diskuteras idag och förespråkas av olika medlemmar, dock oftast utan att ha underbyggda fakta.
Ett antal företag har kontaktats, men synnerligen grova uppskattningar har enbart kunnat göras, samtidigt som de oftast bara förordar en egen lösning som de är orienterade mot, bl a annat att:
1. förstärka med palissader runt om
2. fylla på med mer sprängsten och ev gjuta på mer cement
3. ta bort pråmen (med alla dess konsekvenser för kostnader och ur miljösynpunkt) och ersätta med flytbrygga med vågbrytarfena.

Dykningar har gjorts och kommer att göras igen, underlag för hur botten ser ut finns till dels (pålningen gav bottendjup etc). Kartor med mått finns tíllgängliga. Kostnadsuppskattningar för åtgärden har bedömts till ca 1-2 miljoner.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.