Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-28

En on-line applikation för signifikanta studier av torrhalt/avvattning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Processum Biorefinery Initiative AB tillsammans med MoRe Research AB i Örnsköldsvik AB söker nu en examensarbetare inom området mätteknik.
Arbetet är lämpligt för blivande civilingenjör vid teknisk fysik, elektro eller motsvarande.

Bakgrund

R/F-maskinen är en pappersmaskin i pilotskala, speciellt anpassad för studier av retention och formation, två nyckelegenskaper inom papperstillverkning. R/F-maskinen är stationerad vid samt ägs av MoRe i Örnsköldsvik. Sedan 2004 har ett doktorandprojekt bedrivits i Processums regi med inriktning mot retentions- och formationsstudier (R/F-projektet).

Under R/F-projektets gång har omfattande pilotförsök utförts och i de senare resultaten har en intressant korrelation observerats mellan formation och avvattning. Vid en ökad dosering av anjonisk polymer förbättrades formationen men dock med försämrad avvattning som följd. Nedan visas förändringen i avvattning, d.v.s. hur våta linjen förskjutits vid en högre polymer dosering.

Att bestämma torrhalten på den formade våta pappersbanan är en metod för att ge ett mått på avvattningen. Vid försök på R/F-maskinen används idag en enkel metod för att analysera torrhalten, vilken visat sig vara otillräcklig för att karaktärisera effekter på avvattning. En ny on-line applikation för signifikanta studier av torrhalt/avvattning är därför av stort intresse.

Projektbeskrivning

Målet med arbetet är att applicera lämplig mätutrustning för att on-line uppmäta torrhalten på R/F-maskinens pappersbana.

I stora drag avser examensarbete att;

– screena av området för möjliga mätmetoder
– applicera lämplig mätutrustning
– analysera mätdata
– delta vid pilotförsök
– presentera arbete muntligt och i skriftlig rapport

Praktisk information

Examensarbetet motsvarar 20 p.
Start: Våren 2008, efter överenskommelse
Arbetet utförs i Örnsköldsvik vid MoRe Research/Processum
Lokal handledning: Jan-Erik Hägglund, MoRe Research AB i Örnsköldsvik

Kontaktpersoner:

Jan-Erik Hägglund
MoRe Research AB i Örnsköldsvik
Telefon: 0660-750 97
E-post: [email protected]

Jennie Söderström
Processum Biorefinery Initiative AB, Örnsköldsvik
Telefon: 0660-750 49
E-post: [email protected]

För mer information om företagen:
www.processum.se
www.more.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.