Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-19

Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Riksdagens miljökvalitetsmål om Ett rikt växt- och djurliv är i vissa fall beroende av strandbete för att kunna uppnås. Miljökvalitetsmålet om Levande sjöar och vattendrag och dess delmål om vattenskyddsområde omfattar en bra råvattenkvalitet på det ytvatten som används för dricksvattenförsörjningen för att uppnås.

Strandbete med tamboskap kan förorena sjöar och vattendrag som används som ytvattentäkter och kan därmed utgöra en risk för dricksvattenförsörjningen. Sådana föroreningar kan bestå av mikroorganismer av olika slag t.ex. kryptosporidium, giardia o.s.v. Dessa mikroorganismer kan, beroende bland annat av beredningstekniken vid vattenverket, passera och nå konsumenterna via vattenledningssystemet och på så sätt medföra vattenburen smitta.

Naturvårdsverkets handbok (2003:16) om vattenskyddsområde och tillhörande allmänna råd (NFS 2003:16) behöver kompletteras vad avser strandbetets betydelse för ytvattentäkter och i samband med arbete med vattenskyddsområde. Resultatet av litteraturstudien är ett underlag för det fortsatta arbetet.

Uppdraget innebär att göra en kartläggning/litteraturstudie av kunskap inom området genom att:
- hämta in information om problematiken
- kort belysa problematiken
- göra en litteratursökning inom området
- redovisa forskningsrapporter och annan litteratur inom området
- göra en kort sammanställning (några meningar) av resultatet av varje rapport/litteratur så konkret som möjligt

Studien ska i första hand avse svensk litteratur och svenska förhållanden och kan kompletteras med exempel från andra länder med liknande naturgeografiska förhållanden. Resultatet av litteraturstudien ska vara tillämpbart för svenska förhållanden.

Det kan finnas motsvarande redovisning av undersökningar om risker som är kopplade till badplatser utomhus som skulle kunna tillföra värdefull information.

Möjliga genomförare av studien är främst studenter med inriktning mot hydrologi/limnologi/agronomi och/eller medicin/veterinärmedicin eller motsvarande.
Arbetet utförs med handledning från institutionen eller motsvarande. Naturvårdsverket kan ge ytterligare vägledning.

Kontaktperson på Naturvårdsverket: Clas Magnusson, tfn: 08 – 698 12 23.
E-postadress: Clas.Magnusson(a)Naturvardsverket.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.