Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-16

ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problembeskrivning:

Vid tillverkning av ny skrotråvara till stålverk samlas samhällets restprodukter in, som sedan saneras, separeras och i vissa fall processas. En av de största flödena med skrot består av vad som kallas ”komplext skrot” vilket exempelvis består av bilar, vitvaror, elektronik och andra industriella produkter. Dessa produkter behandlas i en industriell process där materialet neddelas (fragmenteras) i mindre delar och därefter mekaniskt separeras i olika processteg, för att ta ut ickemagnetisk metaller, plaster och textiler etc. Eftersom processmaterialet i stort är en kopia av samhällets fallande material så styrs inte kvaliteten annat än genom urval av ingående material, där inblandningen egentligen har en utjämnande effekt. Stålverken har mycket höga krav på sina produkter där fragmenterat stålskrot är en mycket viktig del av deras processkedja. Att hålla en stabil och jämn kvalitet är helt avgörande för stålverkens ekonomi. Stål och järn i nya produkter är idag under förändring till mer låglegerade och belagda produkter, samt att vissa metaller som koppar, tenn och liknande ackumuleras vid smältning och tenderar att öka vid varje omsmältning för tillverkning av nya produkter.

Vi vill därför arbeta med kvalitetssäkring av våra material genom onlineanalys, och kanske styra våra inflöden, eller sortera på utgående material.

Varför vill vi ha problemet löst?:

Analys genom laserteknik: Idag har vi påbörjat ett arbete med KTH angående att laseranalysera enskilda bitar av skrot vid vårt utgående flöde av järnråvara. Men i detta arbete ingår inget bra system för att säkra en snabb och effektiv lösning för att analysera större mängder av enskilda bitar, dvs robotstyrd analys.

Kvalitettssäkring: Vi behöver snabbast möjliga teknik, anpassad till laserteknikens möjlighet att klara acceleration, retardation eller vinklingar för att säkra ett så stort statistiskt underlag som möjligt.
Sortering av enskilda bitar
Vi har på våra anläggningar flera olika typer av skrotflöden, men det mest utmanande att utreda om det är möjligt att sortera järnflödet på analys. Här ser vi någon typ av automatisk sortering som möjlig, men det är komplext genom att materialet inte har någon ”normal” dimension, samt stora flöden.

Arbetsmiljö: I skrotflödet finns även ”ovidkommande” material, som idag sorteras ut för hand. Så en parallell, och separat funktion är att hitta en lösning att sortera ut det ovidkommande, som kan vara järnspolar med kopparlindningar, trasor, gummibitar, kabelstumpar osv. Utmaningen här är att ingen bit är den andra lik.


Problembeskrivning:
Att identifiera och därefter plocka bort identifierade definierade objekt från ett transportband med osorterade objekt. Problemet delas upp i två separata delar: identifiera och plocka

Målbeskrivning:
Utredningen ska visa vad som är tekniskt möjligt, samt ta fram förslag på hur man ska kunna lösa identifieringen och bortplockande med hjälp av tekniska principer och automation. Det ska även ge direkta förslag på hur man bör gå vidare mot en industrialisering. Följande punkter ska finnas med:
- säkerhet, miljönytta, kvalitet
- produktivitet, driftssäkerhet
- analysvärden, nyckeltal, ekonomiska vinster
- attitydundersökningar, statistiska värderingar
- produkt och marknadspåverkan
- Allmännytta, samhället och resurshushållning

Specifik målbeskrivning identifiera:
1. Sensorprinciper för identifiering av olika material. (I samarbete med KTH)
2. Geometribestämning för objekt
3. Lägesbestämning av intressanta objekt.
4. Procent korrekt identifierade material.

Genomförande av identifiera:
1. Litteraturstudie
2. Design av sensor och geometri testanläggning
3. Byggande och programmerande av testanläggning
4. Testning och verifiering
5. Utvärdering
6. Rapportering

Specifik målbeskrivning plocka:
1. Förslag på robotteknik för bortplockande av enskilda definierade objekt.
2. Gripdonsutformning för olika hantering av objekt med olika geom

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.