Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-16

MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stena Gotthard:

I över 60 år har Stena Metall arbetat med restprodukter och är idag det ledande återvinningsföretaget i Norden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen och Ryssland. I Stena Metallkoncernen förenas ett långt framskridet kvalitets- och miljötänkande. Många företag anlitar Stena Metall för att vara säkra på att samarbeta med en partner som är kvalitets- och miljöcertifierad. I koncernen ingår nio affärsområden; Järn och Metall, Aluminium, Returpapper, Miljöservice, Elektronikåtervinning, Olja, Stål, Trading och Finans. Inom återvinning och miljöservice bedrivs återvinning och hantering av järn och metaller, papper, elektronikskrot, farligt avfall, kemikalier och övrigt verksamhetsavfall. Inom koncernens verksamhet ryms dessutom internationell handel med stål, metaller och olja.

Sedan 1939 då Sten A Olsson Metallprodukter bildades så har vi haft en
löpande utveckling som bygger på långsiktigt samarbete mellan många parter. Bredden inom Stena är vår styrka, som dessutom ständigt måste utvecklas, men idag så sker utvecklingen inte bara genom processteknik, utan även genom globalisering, EU-direktiv och politiska beslut. Stena vill genom sin verksamhet stödja och utveckla svensk industri till en miljöriktig hantering inom många områden.

Vi har därför under de senaste åren ökat antal produkter som går genom våra processer, vilket ger att våra resproduktflöden både ökat och blivit mer komplexa.

Problembeskrivning:

Från Stena Gotthard AB:s olika processer faller idag en mängd restprodukter som går på deponi, eller som används för mycket enkla återvinningsändamål. Genom de nya EU-direktiven gällande producentansvar (återvinningskrav / materialåtervinning) och olika typer av skatter, som exempelvis deponiskatt och planerad förbränningsskatt, så behövs helt nya avsättningsmöjligheter och återvinningsalternativ. Materialet är nedmalt och finfördelat. Exempel på innehåll är trä, sten, glas, fiber, textil, plast, oxider, järn och olika typer av metaller.

I sin enklaste form så faller de olika restprodukterna ut i några få flöden, men bearbetningsteknik finns, men är ej installerad. Moment 22, ger att eftersom inte de olika marknadsalternativen är klarlagda, så är valet av processteknik inte given.

Den största mängden material passerar våra fragmenteringsanläggningar, vilka genererar ca 100.000-ton deponirestprodukter per år. En del av materialet finns även fallande från efterföljande processer.

Vi arbetar idag med att dokumentera och analysera våra flöden, men även att undersöka olika separeringstekniker. Vi tror oss därför veta ungefär vilka möjligheter som finns för att få ut olika produkter, men inte vad som är optimalt, eller vad som är möjligt gällande avsättning eller ekonomiskt lämpligast.

Varför vill vi ha problemet löst?:

Producentansvar: Tillverkarna av olika produkter som bilar, vitvaror osv, vill samarbeta med dom som har kostnadseffektiva lösningar. Vi tror att det mest kostnadseffektiva är att söka långsiktiga lösningar på avsättningen, där vi går längre i processkedjan, med ökad förädling än idag.

Lagar och skatter: De skatter och lagar som kommer gällande restprodukter strävar efter ökad kostnad på de restprodukter som inte materialåtervinns. Stena behöver därför framtidslösningar på fallande restprodukter.

Ledande position inom återvinning: Stena vill vara den ledande aktören gällande innovativa lösningar för återvinning, samt att vi tror på bra affärer genom att ligga i framkant gällande teknik och avsättning.

Tidsperspektivet: Förändringarna sker idag väldigt snabbt både gällande processteknik, lagar, direktiv och politiska beslut, så denna typ av arbete kommer att prioriteras både på kort och lång sikt.

Målbeskrivning allmänt: Analysarbetet ska ha sådan bredd och djup, att de fördjupade studierna ger Stena ett beslutsunderlag för hur vi bör gå vidare med arbetet för att säkra våra långsiktiga affärer. Följande punkter ska finnas med som

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.