Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-22

Användning av utvärderingsresultat - en studie av utvärderingsverksamheten vid några statliga myndigheter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte

Att genomföra en beskrivande analys av utvärderingsverksamheten vid ett antal statliga myndigheter.

Bakgrund/Problem

År 2000 introducerades en utvärderingspolicy inom dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen (Tillsynsserien nr 5/200). Policyn har reviderats en gång (Tillsynsserien nr 6/2002). Det finns nu anledning att ta ytterligare ett kliv framåt. Utmaningen i den revidering av policyn som nu är aktuell är att försöka vässa kvaliteten i utvärderingsverksamheten i framför allt tre avseenden. För det första att vid urvalet av intressanta områden för utvärderingsinsatser öka den andel som kan anses ha ett övergripande strategiskt intresse. För det andra att främst genom bättre och ökade kontakter med relevant forskning få till stånd en bättre kvalitet i de enskilda projekten samt för det tredje öka spridningen och användningen av de resultat som utvärderingsprojekten genererar. Som ett ingångvärde i detta arbete bör en kartläggning av utvärderingsverksamheten vid ett antal andra statliga myndigheter genomföras.

Genomförande/omfattning

Arbetet innebär att genomföra dokumentstudier och intervjuer med nyckelpersoner för ett antal statliga myndigheter. Utöver den handledning som din institution ansvarar för kan vi bidra med viss expertkunskap inom utvärderingsområdet och i övrigt vid behov bistå med praktiska råd. Mer information om verket kan du få på webbsidan: www.av.se

Kompetens/erfarenhet

Du har en bakgrund av studier främst inom samhällsvetenskaplig fakultet. Du har kännedom om olika typer av enkät-/intervjumetoder och har en god analytisk förmåga. Viss grundläggande teoretisk orientering inom utvärderingsområdet är en merit. Du bör även vara duktig på såväl skriftlig som muntlig framställning. Intresse för arbetsmiljöfrågor och/eller vissa kunskaper inom området är en fördel men inget krav.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.