Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-20

Modellering av vattenbalansen i ett avverkat N-gödslingsförsök i Härjedalen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Skogsgödsling med kväve bygger upp markens kväveförråd. Detta kan medföra att kväveutlakningen efter slutavverkning ökar. För att kunna uppskatta kväve-utlakningen krävs noggranna uppskatt-ningar av skogens vatten- och värme-balans. Sådana uppskattningar kan erhållas med hjälp av en dynamisk, matematisk modellering av mark-växt-atmo-sfärssystemet som baseras på faktiska mätningar i fält.

Målen med denna MSc-studie är:
1.Att modellera vattenbalansen för Billingsjön-försöket för en 35 års-period.
2.Att jämföra simulerade marktemperaturer och vattenhalter med uppmätta värden.
3.Att uppskatta påverkan av tidigare N-gödsling på vattenbalansen.

Resultat från det avverkade gödslingsförsöket, som drivs av Skogforsk (www.skogforsk.se), har publicerats i ett flertal vetenskapliga tidskrifter. Både det nya och det avverkade beståndet består av tall. Gödslingsförsöket innehåller sex olika N-doser, totalt mellan 0-1800 kg ha-1. Kvävehalterna i markvattnet har följts under 17 år efter slutavverkning. Du kommer att använda CoupModel för att modellera vatten- och värmebalansen: www.lwr.kth.se/Vara%20Datorprogram/CoupModel/index.htm.

Är detta något för dig?
Vi söker en person som är intresserad av matematik, modellering och miljöfrågor. Du behöver grundläggande kunskaper i markfysik t ex B-kursen Vatten- och ämnestransport i mark-växt-systemet (förut kallad Biogeo- och markfysik), Markvetenskap för civilingenjöreroch C-kurs Vattenvårdslära.
Start: Du kan börja omgående eller senast under mars 2006
Slutdatum: Arbetet måste vara färdigt senast juni 2006


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.