Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-20

Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I elbranschen används för övervakning av transmissionsnät, driftstöd, eller SCADA, system med tillhörande Energy Management System (EMS). En central funktion i dessa system är den databas som beskriver transmissionsnätets konfiguration och för varje stund gällande belastning i form av effektflöden, spänningsnivåer, strömmar etc. Olika EMS leverantörer har utvecklat egna men samtidigt liknande datamodeller för sina EMS system. Dvs en standardiserad datamodell har saknats.
Samtidigt finns det behov att utbyta data mellan olika EMS system, och för det syftet har en internationell standard, IEC 61970-301 tagits fram. Denna modell, kallad Common Information Model (CIM), beskriver i UML notation en gemensam datamodell för EM S system.
Översättningen av data från den interna datamodellen i ABBs EMS till den standardiserade datamodellen CIM är en till del icke-trivial uppgift. Den behöver göras på ett sätt så det är lätt att förstå och ändra översättningen. Översättningsbeskrivningen ska också vara maskinläsbar så den kan användas för att automatiskt skapa själva översättaren. CIMXML datafiler finns i ett XML format som kalls RDF. Dessa datafiler ska konverteras så att de kan läsas in i ABBs EMS. CIMXML datafiler ska också kunna skapas från ABBs EMS. Dvs två olika översättare kommer att finnas
• CIMXML -> ABB EMS
• ABB EMS -> CIMXML
Ett lämplig angreppssätt för denna typ av uppgift är att använda de framväxande metoderna, notationssätten och verktyg som beskrivs in W3C’s arbete kring OWL – Web Ontology Language.
Uppgift
Uppgiften består av två huvuddelar vilka är:
• Att genomför en utvärdering av, främst OWL-baserade notationssätt, metoder och verktyg för att automatisera översättningen mellan datamodeller, främst ABBs systemets EMS databas och den standardiserade datamodellen i IEC 61970-301. För detta krävs kunskap i XML och UML.
• Att implementera verktygstöd för konfigurerbar översättning mellan datamodeller enligt reslutat av utvärderingen av tillgängliga metoder och verktyg. Därvid behövs också en viss kännedom om CIM och ABB EMS datamodeller.

Exjobbet är lämpligt för 1-2 teknologer på E,D eller IT linjerna med goda kunskaper i UML, XML och gärna OWL


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.