Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-01

”Framtagande av modell för konfigurationsmatrisen innefattande alternativ samt regelverk och ansvar för olika funktioner”

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
FLIR Systems är världsledande inom design, tillverkning och marknadsföring av värmekameror med över 35,000 levererade kameror. Koncernhuvudkontoret ligger i Portland, USA och koncernen är noterade på NASDAQ-börsen. FLIR omsätter ca 3,5 miljarder kronor och är drygt
1 200 anställda. I Danderyd finns ca 330 anställda och där ligger både utveckling och tillverkning av värmekameror.

Syfte:
Syftet med examensarbetet är att se över vår nuvarande konfigurationsmatris med tillhörande processer och dokument. Att identifiera dess styrkor och svagheter och ge förslag till lösning som möter framtida behov genom att titta på alternativ och att tydliggöra ansvar och regelverk.

Bakgrund
Produkterna är tekniskt avancerade och tillverkas i en mängd varianter utgående från en tänkt modularisering. Varianthanteringen sker genom förändringar i både hårdvara och mjukvara. Konfigurationsmatrisen utgör idag informationsbäraren från Produktledningens förslag på förändringar via Produktlista och Funktionsspec, via respektive utvecklingsprojekt till Produktion där produkterna slutgiltigt monteras och konfigureras. Nuvarande konfigurationsmatris utvecklades för ungefär fem år sedan för den plattform som då togs fram och sedan dess har antalet varianter och revisioner ökat för varje år.

Marknadssituation
Bolaget står inför en stor förändring då man nu lanserar en ny plattform där antalet varianter inledningsvis kommer att vara begränsade men successivt kommer att öka till samma nivåer som den tidigare plattformen. Kraven på kortare ”time-to-market” innebär bland annat att konfigurationsmatrisen som verktyg i de interna processerna måste förbättras med tydligare ansvar och regelverk. Samtidigt som komplexa strukturer och beroenden finns måste också en enkelhet finnas.

Förväntat resultat:
Som grund för förslaget skall en väldefinierad nulägesanalys finnas samt tydliggörande av framtida behov. Lösningen skall redovisa alternativa sätt baserat på ”best-practice” för företag med behov liknande FLIRs, samt konkret ge förslag på hur FLIRs konfigurationsarbete skall bedrivas innefattande tillhörande processer med tydliggörande av ansvar och regelverk. Därtill skall även en resursuppskattning göras för arbetet att fortlöpande driva och underhålla föreslagen lösning.

Tidsramar för examensarbetet:
Löpande avrapportering månadsvis för en styrgrupp med representanter fr Produktledning, Utveckling, Service och Produktion.
Slutsatser och förslag fr examensarbetet skall presenteras senast 31 mars 2006. Den skriftliga rapport kan dock lämnas senare.

Vi tror att du läser till civilingenjör med inriktning mot logistik och/eller produktion.

Kontaktpersoner:

Ronny Oskarsson tel 08-7532628
Björn Svensson tel 08-7532610

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.