Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-02

Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte: Att klarlägga hur den överförbara kraften mellan en stålvals och en pappersbana varierar med banans hastighet samt vilken inverkan olika glidning (slip) mellan bana och vals har på kraftöverföringen.

Bakgrund: För att reglera spänningen hos pappersbanan hos en tryckpress används olika element. Anordningarna är till för att öka eller minska den överförda kraften till banan och därigenom kontrollera banspänningen. Tryckaren kan idag endast på känn göra justeringar. Om förhållandena kan klarläggas ökar förståelsen och möjligheterna för tryckaren att veta hur han skall påverka banspänningen. En vanlig anordning består i sin enklaste form av en vals som drivs av pressen. Valsens hastighet är i det närmaste lika med pappershastigheten. Hastighetsskillnaden är antingen bestämd av presskonstruktionen eller så kan den regleras och ställas in så att den är större eller mindre än banans hastighet. Banan omsluter delvis valsen. Det anses att den till banan överförda kraften är en funktion av hastighetsskillnaden mellan bana och vals. Den överförda kraften varieras således genom att öka eller minska valsens periferihastighet. Den överförda kraften beror dessutom av olika parametrar som är givna. I en del fall, beroende på presskonstruktionen, kan vissa parametrar ändras. Sådana fasta konstruktionsparameterar är omslutningsvinkeln och valsens ytbeläggning.
En ändringsbar parameter kan vara omslutningsvinkeln. Faktorer som inte är klarlagda och som bör undersökas inom ramen för arbetet är: Hastighetens inverkan på omslutningsvinkeln. Pappersbanan som strävar att bibehålla sin rörelseriktning kommer inte att möta den punkt på valsen som svarar mot den linje som kan dras mellan den föregående valsen och den vals pappersbanan skall ansluta till. På samma sätt strävar pappersbanan att följa valsens ytteryta längre sträcka än vad som svarar mot den linje som går mellan valsen och den efterföljande valsen. Med pappersbanan transporteras luft och denna kan eventuellt bilda en film mellan bana och vals vilket i så fall skulle komma att påverka den överförda kraften. I en del fall används tryckrullar för att öka kraften mellan bana och vals. Trycket verkar i punkter av banan och kommer att lokalt öka spänningen i papperet.

Ansats, aktiviteter: Verksamheten i projektet kommer att fokusera på:
1. Studie av litteratur som beskriver kraftöverföringen mellan banor och valsar. Litteratur som beskriver samarbetet mellan smala band och remhjul är sannolikt användbar. 2. Mätning av överförd kraft mellan bana och vals som funktion av hastigheten. 3. Utveckling av en mekanisk modell som speglar kraftöverföringen mellan pappersbanan och en vals i tryckpressen. 4. Validering av modellen. Milstolpar, tidsplan:

Examensarbetet planeras påbörjas den 1 februari 2006 och beräknas vara avslutat den sista juli 2006.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.