Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-19

Vilken metod är lämplig för uppföljning av åtgärder beträffande bevarande av Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) och dess livsmiljöer?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
P.g.a. en kraftigt minskande population har ett åtgärdsprogram upprättats för bevarande av Vitryggig hackspett & dess livsmiljöer. De bevarandeåtgärder som ska genomföras är bl.a. skötsel och restaurering av lövrika biotoper på skyddad mark. Detta innebär främst uthuggning av gran och skapande av död stående lövved. Ett av syftena är att gynna vedlevande insekter, då dessa är ”vitryggens” huvudsakliga föda.
Man räknar med att det kommer att ta lång tid innan vitryggspopulationen har återhämtat sig. Intresset av att följa upp vilka övriga arter som gynnas och tillkommer under tiden är därför stort. Vi som arbetar med åtgärdsprogrammet efterlyser framtagandet av en kostnadseffektiv metod som kan visa detta, förslagsvis med inriktning mot skalbaggar.

Upplägg:
1. Teoretiskt arbeta fram alternativa uppföljningsmetoder (ex sållning/flygfällor).
2. Pilotstudie i fält baserade på dessa uppföljningsmetoder.
3. Sammanställa resultat från pilotstudien, analysera och jämföra metoderna.
4. Föreslå ett övervakningsprogram baserat på slutsatser av ovanstående punkt (3).

Praktiskt:
Huvuddelen av arbetet kommer att ske under vår och sommar 2006 (alt. sommar och höst) i samarbete med Göteborgs Universitet, Länsstyrelser och Skogsstyrelser.
Teori och praktik kommer att varvas, men det teoretiska kommer att utgöra huvuddelen av arbetet.
Själva fältarbetet kommer främst att ske i Dalsland (Västra Götalands län), men ev även i östra Småland (Kalmar län). Eftersom detta innebär en del resor, och dessutom ”till skogs”, kommer körkort att krävas. Även några övernattningar kan bli aktuellt beroende på var du bor.

Kvalifikationer:
Lämplig bakgrund inom biologi är ekologi, naturvård och/eller övervakning.
En god kunskap om insekter (skalbaggar) är klart meriterande.
Framför allt påyrkas ett stort intresse!
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.