Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-31

Ta fram underlag för beslut om nytt reningsverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Förvaltningen för teknik, Kungsbacka kommun (http://www.kungsbacka.se)

Avdelningen Teknik ansvarar för ett stort antal projekt. Vi har hand om planering, förnyelse och drift av vatten- och avloppsanläggningar samt renhållning, återvinning och deponier. Vi ansvarar dessutom för gator, gatubelysning, kollektivtrafikanläggningar, parker, planteringar, lekplatser och andra allmänna platser. Vidare ingår även trafik- och parkeringsfrågor, lokala trafikföreskrifter samt trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen i vårt ansvarsområde.

Kungsbacka kommun har för avsikt att söka tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva ett lokalt avloppsreningsverk för västra Onsala vid Lerkil med utsläpp i havet utanför Lerkil. Alternativet är att bygga ut det befintliga centrala verket i Kungsbacka. En lokal anläggning har fördelen att kunna släppa det renade vattnet i havet utanför Lerkil istället för i Kungsbackafjorden som är mycket påverkad av närsaltsutsläpp. Nackdelen är att ett mindre verk sannolikt innebär högre energi- och kemikalieanvändning samt fler transporter.

Uppdrag:
Flera olika aspekter behöver utvärderas, data samlas in och om möjligt jämföras för att kunna fatta ett beslut som beaktar både miljö- och resursaspekter samt även energi- och kostnadsperspektiv.

Flera personer kan bidra med olika delar i handledning och data insamling. Kontakt med konsultföretag, Länsstyrelse och andra aktörer kan behöva tas.

Mer information om Lerkils reningsverk finns på hemsidan under Bygga & Bo - http://www.kungsbacka.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.