Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-18

Göteborgs universitet: Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppgiften i korthet
• Göra en sammanställning av de olika kompetenser som en masterexamen i filosofi medför.
• Göra en inventering av arbetsområden utanför den akademiska filosofin där denna kompetensprofil skulle vara användbar.
• Göra en inventering av karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi.

Bakgrund
Svensk högre utbildning skall under de närmaste åren anpassas för den europeiska arbetsmarknaden i den s k Bolognaprocessen. Det innebär bland annat att en tvåårig färdighetsdeklarerad, Masterutbildning införs mellan grundutbildning och forskarutbildning.För filosofiämnet innebär detta en speciell utmaning.
Filosofiska institutionen är en del av ett pilotprojekt för genomförandet av Bolognaprocessen vid Göteborgs universitet. Det innebär att vårt arbete med omställningen kommer att vara förebild för andra institutioner och andra ämnen. Det innebär också att uppgiften kräver ett stort mått av självständighet.

Uppgifterna
Filosofiämnet vid svenska universitet har traditionellt erbjudit dels olika grader av filosofisk allmänbildning genom de olika kurser som erbjuds på grundutbildningen, och dels en yrkesutbildning i filosofi genom forskarutbildningen. Studenter har huvudsakligen läst filosofi på grundutbildningen för att bredda sin övriga utbildning. Kurser och uppsatsförfattande på D-nivå har erbjudit institutionerna ett prov på studentens förmåga till självständigt arbete, men har samtidigt erbjudit en prövoperiod om en termin för studenter som funderat på att söka vidare till forskarutbildningen. I och med införandet av en masterutbildning så förlängs denna period från en termin till två år samtidigt som dess karaktär av prövoperiod försvinner. Alla som läser masterutbildningen kan inte beredas plats på forskarutbildningen, samtidigt som det är svårt att motivera ytterligare två års filosofistudier som eventuellt bara leder till en mycket hög filosofisk allmänbildning utan klara yrkestillämpningar.

Utmaningen är för det första att erbjuda en masterutbildning som inte bara är relevant för forskarstudier och en akademisk karriär inom filosofiämnet, utan också för andra arbetsuppgifter både inom och utanför den akademiska världen. För det andra behöver studenter som är intresserade av en avancerad utbildning i filosofi också tidigt vara klara över vilka karriärvägar som denna möjliggör. Här behövs alltså en inventering av kompetens och karriärvägar.

http://www.phil.gu.se/

/kl  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.