Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-22

Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Processum Technology Park AB i Örnsköldsvik är en formaliserad samverkan mellan företag inom processindustrin, Örnsköldsviks kommun, universitet och högskolor. Syftet är bl.a. att samordna och vidareutveckla den unika kunskap inom processteknik, processkemi och processtyrning som finns hos företagen i Örnsköldsvik. Prioriterade områden är samordning och främjande av forskning liksom utveckling av nya verksamheter grundade på förnybara råvaror.

Processum söker nu en examensarbetare inom området kemi/fiberteknik.

Bakgrund
I februari 2004 startade Processum upp ett licentiandprojekt kallat RF-projektet med fokus på att förbättra sambandet mellan retention och formation, två nyckelegenskaper inom papperstillverkning. Till projektets förfogande finns RF-maskinen, en pappersmaskin i pilotskala, speciellt anpassad för studier av retention och formation.

RF-projektet inleddes med en intrimningsfas då maskinen legat i malpåse under en tid. Vid denna intrimning gjordes en intressant iakttagelse gällande korrelationen mellan massans lagringstid och retentionsnivån på maskinen.

För att testa denna iakttagelse utfördes i augusti 2005 samma försöksserie på RF-maskinen, vid två olika tillfällen, där massan lagrats 5 resp. 14 dagar. För att stärka resultaten från försöksserierna på RF-maskinen samt öka förståelsen för fenomenet, utfördes parallella laborativa retentionsstudier (Britt Jar) samt en karaktärisering av massan (pH, konduktivitet, laddningsmätningar på partikel och lösning, malgrad, fiberns svällningsgrad och form, temperatur). Resultaten från både RF-försöken samt Britt Jar, visade på att massa som lagrats 5 dagar gav högre retentionsnivå än massa som lagrats 14 dagar. Karaktäriseringen av massan visade på intressanta resultat vid bestämningen av laddningstillståndet i massan (katjonbehovet). Massans katjonbehov ökade med ökad lagringstid.

Ökat katjonbehov tyder på mer negativt laddad substans i lösningen vilket troligtvis härrör från utlösning av anjonisk substans från fibern. Dessa utlösta anjoniska substanser har en inaktiverande effekt på de katjoniska retentionskemikalierna, vilket i sin tur resulterar i reducering av retentionsnivån.

Projektbeskrivning
Detta examensarbete avser att undersöka hur olika kemiska och fysikaliska faktorer påverkar utlösning av substans från fibern samt att karaktärisera vilken/vilka substanser som löses ut och varför. Påverkan av följande faktorer är av intresse:
¿ Massans koncentration
¿ Massans typ
¿ pH
¿ Konduktivitet, jonens valens
¿ Temperatur

Målet med arbetet är att öka förståelsen för den inaktivering av retentionsmedel som uppstår vid lagring av massa samt att utreda hur olika faktorer inverkar på detta fenomen.

Examensarbetet sker i samverkan med MoRe Research och M-Real Technology Center i Örnsköldsvik och följande moment ingår i arbetet:
¿ Litteraturstudier
¿ Experimentellt arbete, insamling av data och analys
¿ Rapportskrivning och presentation

Praktisk information

Omfattning: 20p
Start: Tidigast 1:a februari, efter överenskommelse
Stationering: Örnsköldsvik
Handledning: Huvudhandledare prof. Lars Wågberg, KTH samt lokal handledare Anna Svedberg, Processum.
Ersättning: 30 000 kr som betalas ut efter fullbordat och godkänt examensarbete. Utbetalning kan efter överenskommelse ske i etapper för att täcka kostnader för resor, kost och logi. Ersättning betalas ut som bruttolön med skatteavdrag.

Kontaktpersoner:
Prof. Lars Wågberg, KTH, Stockholm
Telefon: 08-790 82 94
E-post: [email protected]

Anna Svedberg, Processum, Örnsköldsvik
Telefon: 0660-755 34
E-post: [email protected]

Sista anmälningsdag fredagen den 16 december
Skicka anmälan till Processum Technology Park AB, 891 80 Örnsköldsvik eller via e-post [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.