Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-13

Materialförsörjningsplaner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Miljöbalkens 2 kap anger tydligt att naturresurser ska beaktas, återvinning och återbruk ska premieras. I de flesta naturresursplaner som finns förekommer dock bara traditionella material. Miljömålsproposition från 2005 föreskriver att materialförsörjningsplaner skall utföras regional nivå. Till skillnad från traditionella naturresursplaner skall i dessa ingå naturliga material som grus och bergkross men också alternativa material i form av askor, gummiklipp, etc. Upplägget för materialförsörjningsplaner är än så länge i sin linda

Syfte och genomförande
Projektet syftar till att ta fram ett underlag för en materialförsörjningsplan för ett län eller en kommun med avseende på hantering av restmaterial.

Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Fallstudie, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion.

Metod
1.Välja ut region, inventera tillgång på restmaterial. Detta sker med stöd av SGUs databas och eventuella befintliga databaser.
2.Systemanalys och avvägning mellan alternativen.
3.Tolkning och kommunikation av resultat.

Förväntat resultat
Möjliggöra bedömningar av vad som är uthålligt utnyttjande av restprodukter. Resultatet kan sedan användas i olika studier, t ex som underlag för policybeslut eller som stöd i MKB-arbete i den fysiska planeringen.

Förkunskaper
Du bör gå civilingenjörsutbildning och gärna ha läst kurser i teknisk geologi/geoteknik ha läst kurser i Miljösystemanalys


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.