Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-31

Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Familjecentralen Nyckelspiken startades upp i januari 2005. Verksamhetsidéen är att en samverkan med ett gemensamt mål är något som kan ge effektivare stöd till de familjer som behöver samhällets insatser i olika skeden i föräldraskapet. Arbetet skall inriktas på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Genom samverkan förväntas insatser för barn och familjer genomföras tidigare och mer samordnat. Stödinsatser skall bli lättare att efterfråga. Parter i Nyckelspiken är Kommunstyrelsen, Kultur-/utbildningsnämnden, Socialnämnden, Primärvården samt Ärtemark och Torrskogs kyrkliga samfällighet, Svenska kyrkan. Huvudman för verksamheten är Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun.

Målgruppen är barn 0-6 år och deras föräldrar där Familjecentralen ska vara en mötesplats för dem.

Mål och inriktning för Familjecentralen är:

· En familjecentral/familjehus skall startas där alla samverkansparter vid ett eller flera tillfällen i veckan finns tillgängliga.
· Alla föräldrar i Bengtsfors kommun skall ha möjlighet att möta de olika samverkansparterna på familjecentralen.
· Möjlighet skall finnas till särskilda riktade allmänna insatser såsom stöd till särskilda grupper, exempelvis pappagrupper.
· Genom individuellt inriktade insatser ge stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Stödet kan ges gemensamt eller enskilt från de olika samverkansparterna. Utgångspunkten är lagstiftningen och den enskildes medverkan.
· Genom utvecklad samverkan tydliggöra och stärka varandra att ta och utföra det gemensamma samhällsuppdraget kring barn och föräldrar.
· Under januari 2005 starta upp verksamhet en halvdag i veckan.

Personalen på Nyckelspiken har även de formulerat ett övergripande mål med familjecentralen vilket är ¿Att stärka det sociala nätverket kring familjen¿.

För att uppnå det övergripande målet har tre arbetsmål utformats.


Arbetsmål 1
Att fungera som en mötesplats för barn 0-6 år och deras föräldrar.

Arbetssätt:
ü Vi arbetar för att bygga relationer genom att ta oss tid till att möta de föräldrar som kommer.
ü Vi har en ¿öppen atmosfär¿ där vi inbjuder till samtal och samvaro.
ü Vi ger de föräldrar tid som behöver det. Vi tränger oss inte på, men är samtidigt observanta på om någon verkar känna sig utanför, så att vi kan försöka stötta.
ü Vi erbjuder barn och föräldrar att delta i våra aktiviteter, men har inga krav på medverkan. Barn och föräldrar väljer om de vill delta. Det är helt okej att ¿bara vara¿.

Arbetsmål 2
Att stärka föräldrarna i sin föräldraroll

Arbetssätt:
ü Vi arbetar för att vara bra förebilder i vårt möte med både barn och föräldrar. T ex vilket språk vi använder, hur vi hanterar konflikter, vilka regler som gäller.
ü För att göra föräldrarna trygga med vilka regler som gäller på Familjecentralen förmedlar vi som arbetar där reglerna på ett tydligt sätt. Reglerna syftar till att skapa trygghet för både barn och vuxna. Några exempel:
· På Familjecentralen har föräldrarna ansvaret för sig och sina barn
· Vi sitter stilla när vi fikar

Arbetsmål 3
Att göra föräldrarna delaktiga i verksamheten

Arbetssätt:
ü Vi har en förslagslåda där föräldrarna kan lämna förslag till olika aktiviteter på Familjecentralen.
Vi inventerar föräldrarnas ¿kunskaper¿ inom olika områden; det finns säkert föräldrar som är duktiga på att sy, baka, måla, sjunga osv. och bjuder in dem att medverka.

Uppgift: En utvärdering ska genomföras som ska vara klar till sommaren 2006. Utvärderingen ska undersöka hur målen uppnåtts och om den inriktning som fastställts har följts. Diskussion har förts i den styrgrupp som finns och förslag har framkommit att distribuera en enkät till slumpmässigt utvalda personer i kommunen med barn i de berörda åldrarna. Detta för att även fånga de som inte besökt Familjecentralen och undersöka varför de inte har det. Metod som diskuterats är att använda både enkäter och möjligtvis djupintervjuer. Datainsamlingen diskuterades att antingen ske genom utskick med posten eller geno

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.