Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-24

Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Frågeställning/Uppdragsbeskrivning:

Utforma en affärsplan för en produkt inkl. bl.a. följande element.

- Beskriv problemet
- Redogör för lösningen
- Beskriv hur ett fiktivt företag skall leverera lösningen
- Genomför en marknadsanalys
- Etablera en marknadsstrategi
- Ta fram en finansiell plan

Organisation:

Karolinska Universitetssjukhuset (www.karolinska.se).

Problemet:

Patientjournalen är vårdens viktigaste informationskälla. Trots omfattande datorisering så innebär journalen en ofullständig och ej enhetlig registrering av medicinska nyckeluppgifter. Det är svårt att finna viktig information i mängden av journaldata. Dessutom saknas underlag att systematiskt följa upp vårdens kvalitet och resultat

Journalen innehåller sällan systematiska uppgifter om sjukdomars förlopp, behandlingars verkningar och biverkningar som kan sammanställas på ett enhetligt sätt. Det är därför svårt eller omöjligt att kvalitetssäkra vården, eller bedöma dess effekter utifrån vad som står i journalen.

Det finns bristande stöd för klinisk forskning. Vårdens patientjournaler är sällan användbara för klinisk forskning. Eventuella uppgifter av intresse för forskning måste vanligen läsas från skärm eller papper för att sedan skrivas av.

Lösningen:

För att lösa ovanstående problem så har Karolinska Universitetssjukhuset behov av en applikation för strukturerad inmatning av data via kvalitets-/forskningsmallar.

Fördelen med mallar för sjukhuset är att:

* Enhetlig dokumentation av viktiga patientuppgifter i olika journalsystem
* Säkra patientuppgifter kan vid behov kommuniceras mellan olika vårdgivare.
* Samma uppgifter kan användas för vård, kvalitetsuppföljning, verksamhetsredovisning och klinisk forskning

Idag utvecklas en produkt för att lösa problemet tillsammans med externa leverantörer. Karolinska vill tillsammans med leverantörerna se över möjligheterna att kommerialisera produkten.

Produkten består idag bl.a. av tre delar:

* PDS - Generisk system för enhetlig registrering, lagring och presentation av strukturerad medicinsk information med hjälp av webbmallar i befintliga journalsystem.
* TDS - Ett verktyg för att, utifrån användarnas behov, skapa gemensamma kliniska mallar för olika diagnoser och problemområden.
* CDS - En databas för enhetligt definierade begrepp och termer.

Aktuella kvalitetsmallar:

- Reumatoid Artrit
- Diabetes (barn och vuxna)
- HIV
- Astma och KOL
- Onkologi
- Hypofyssjukdomar
- Neuropediatrik
- Barnortopedi.

Önskad utbildningsprofil:

Två sistaårsstudenter från Industriell ekonomi och organisation. Ersättning utgår.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.