Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-02

Skogstrafik och vattenvägar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom Skogsvårdstyrelsen i Dalarna-Gävleborg önskar vi tillsammans med lämplig högskola utarbeta ett examensarbete som skall utföras under våren/sommaren 2006.

Syfte:
Vi vill ha en examensarbetare som hjälper oss att undersöka hur väg-vattennätet ser ut idag på olika håll i Dalarna-Gävleborg. Detta för att kunna få en uppfattning om väg-vattennätets generella status och hur väl kunskaper och information kring dessa konstruktioner/korsningar nått ut/tillämpas vid byggande och underhåll av skogsbilvägar i regionen idag.

Frågeställningar:
1. Hanterar skogsbruket i regionen och aktuella entreprenörer väg-vattenkorsningar på bästa sätt idag?
2. Utnyttjar man bästa möjliga material (dimensioner och gods) för va-passager under väg?
3. Var gör vi bra/dåliga insatser; varför gör vi bra/dåliga insatser? Resultatanalys av materialet

Initialt uppdrag:
Utgångspunkter i sammanhanget är ekologiska och praktiska förhållanden där vägar/vägbyggen korsar vattendrag av varierande värde.

1. Göra en kartläggning av utvalda ¿korsningar¿ /objekt inom vissa områden i regionen, dels inom fungerande vägsystem, dels eventuellt inom vägsystem som är under restaurering/nybyggnation. Vid varje objekt skall nuvarande status/ev. problemhärdar samt möjliga framtida spelalternativ identifieras. Inventering skall ske utifrån biologiska och tekniska kunskaper kring bilogiskt hindrande effekter och olika byggnationstekniker.

2. Sammanställa/utvärdera resultatet; Har ansvariga planerare/vägbyggare tillräckliga kunskaper, är Kunskaperna/informationen tillräcklig etc. ¿ Vad gör vi för att nå upp till målen?

Problemfokus:
Ex.vis. ¿ miljön i sin helhet runt en dylik korsning, översilning av dikesvatten före bäckflödeskontakter, dikespolicies, trumdimensioner, trummor vs. halvtrummor, trummans placering, broar.

Vårt behov:
Projektet är mycket värdefullt för oss i vårt arbete att skapa förutsättningar för bättre vattenmiljöer i anslutning till skogsbilvägarna i regionen. Detta är, med dagens kunskaper om vattenvård och de störningar felaktigheter vid olika vägbyggnationer kan ge upphov till, ett ständigt aktuellt ämne i modernt skogsbruk. Resultatet av detta arbete kommer att, efter färdigställande, användas för insatser inom utbildning och information. Vi kommer att tillse att examensarbetaren ges bästa möjliga förutsättningar att göra ett gott arbete.
Slutprodukten kan komma att behandlas i GIS-miljö för att åstadkomma ett lättöverskådligt resultat. Arbetet kan komma att röra kontakter med andra aktörer, bl.a. Länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län samt storskogsbruket och vägbyggnadsentreprenörer.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.