Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-08

Generering av c-kod ur modeller i Simulink

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1 SYFTE OCH MÅL
Detta är ett förslag till examensarbete för att:
¿ Studera generellt hur c-kod kan genereras ur modeller av system.
¿ Kartlägga hur existerande verktyg arbetar och vilka resultat de ger.
Arbetet ingår i CEDES, som är ett samarbetsprojekt mellan industri, högskola och institut för att utveckla nya, kostnadseffektiva metoder att konstruera och bygga elektroniska styrsystem i vägfordon, och skall utföras vid SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

2 BAKGRUND
Vid analys och konstruktion av system i programvara har man sedan länge använt modeller för att abstrahera och visualisera systemet. Simulink är ett verktyg för modellering och ett kraftfullt hjälpmedel för att beskriva fysiska system. Det använder grafisk programmering och har ett stort bibliotek av komponenter man använder i programmet. Simulink har sedan länge använts inom industrin för modellering av processer av vitt skilda slag och inom bilindustrin är det idag förhärskande vid modellering av datoriserade styrsystem.
Ett väldefinierat modelleringsspråk ger möjligheten att generera exekverbara modeller. Ur ett sådant kan man också generera c-kod, som direkt kan användas i de färdiga produkterna. I det experimentsystem vi bygger upp för CEDES kommer vi att använda modeller i Simulink och ett verktyg för att generera produktionskod direkt ur dem. Fyra verktyg med delvis olika egenskaper är aktuella:
¿ Real-time Workshop Embedded Coder från MathWorks
¿ TargetLink från dSPACE
¿ SCADE från Esterel Technologies
¿ ASCET-SD från ETAS

3 UPPGIFT
Verktygen skall installeras och tas i drift i CEDES experimentsystem vid Open Arena Lindholmen. Modeller vi använder skall kompileras och laddas in i den elektronik vi använder i experimenten. Lättillgänglighet, robusthet och användbarhet skall bedömas. Exempel på viktiga frågor som sedan kan besvaras är:
¿ Hur väl stämmer den generade koden med reglerna i Misra C?
¿ Vad menar man med att den genererade koden kan certifieras i enlighet med existerande standarder för säkerhetskritiska system?
¿ Hur validerar man modeller?
¿ Behövs fler verktyg för t ex verifiering och analys?
¿ Stöds bara vissa processorer eller är den generade programkoden generell?
¿ Hur kan programmet interagera med annan programvara som RTOS, avbrotts- och drivrutiner samt existerande programvara?
¿ Vilken kvalitet har den genererade programkoden?
¿ Finns det inskränkningar i hanteringen av modeller i Simulink?
¿ Finns det koppling till kommunikationssystem som TTA och FlexRay?
¿ Kan verktygen integreras i Eclipse?
¿ Är man bunden till heltalsaritmetik?
Arbetet är tänkt som ett 20-poängsarbete vardera för två teknologer.

4 KONTAKTER
Håkan Edler, projektledare
[email protected]
Tel 033-16 55 46, mobil 070-515 1445
Arbetet är planerat att utföras i SPs nya lokaler i Navet, Lindholmen Science Park.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.