Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-24

Effekt av partikelstorlek och mognadsstadium hos helsädesensilage av korn på konsumtion och smältbarhet hos växande mjölkrasstutar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I de flesta studier som gjorts med helsädesensilage till växande nötkreatur har korthackat foder lagrat i plansilo, eller liknande, använts, vilket inte alltid är relevant för svenska förhållanden där helsädesensilage vanligen lagras som mer eller mindre långstråigt foder i storbalar. Såväl foderkonsumtion som foderutnyttjande påverkas av helsädens skördetidpunkt och om fodret hackas eller inte

Syfte
Projektet syftar till att kvantifiera skillnader i foderkonsumtion och foderutnyttjande av helsädesensilage, som är skördat vid två olika tidpunkter och utfodrat exakthackat eller långstråigt. Resultat från försöket ger underlag för lantbrukare att fatta strategiska beslut vid val av skördetidpunkt samt maskinell utrustning vid skörd och hantering av fodret före utfodring.

Examensarbetet
Du deltar i vår försöksgrupp under projektets genomförande stallperioden 2005-06. Du medverkar vid lämpliga delar av utfodringsförsöket. Du sammanställer och bearbetar lämpliga delar av datan samt gör en skriftlig redovisning av litteratur inom området och Dina egna resultat under sommaren och hösten 2006. Du avgränsar Ditt arbete till det Du vill fokusera på för att vara rimligt att utföra under en tid som motsvarar ett 20 poängs arbete. En examensarbetare har redan anmält intresse för projektet och det finns utrymme för ytterligare en agronomstudent.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.