Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-14

Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdragsbeskrivning för examensarbete

Företaget:
PaperPak Sweden AB är ett företag med inriktning på produktion och försäljning av inkontinensprodukter. Företagets vision är att vara en ledande leverantör av inkontinenslösningar för våra kunder, vårdgivare och konsumenter kombinerat med ett ekonomiskt resultat till stöd för
kontinuerlig tillväxt, nyinvestering och personalutveckling.

Marknaden:
Våra kunder är främst äldreboenden i kommunal och privat regi. Försäljning till dessa enheter styrs av upphandlingar som i regel sträcker sig mellan 3-5 år och som sker via inköp/referensgrupper. Dessa består av sakkunniga inom ett flertal områden. När det gäller
inkontinens används uroterapeuter, materialkonsulenter m.m.

Andra viktiga kunder är hemtjänst, vårdcentraler, sjukhus, LSS-boenden m.fl.


Nuläge:
Den allt mer åtstramade ekonomin för landstingen gör att upphandlingar
tenderar att fokusera mer på pris än prestanda och leverantörens helhetskoncept. Man skär även ner möjligheterna för representanter att vara ute och informera då det tar för mycket tid från personalen samtidigt som personalen inte heller har tid att besöka sjukvårdsmässor.

Nedanstående är några av de problem som uppstår:
o Felanvändningar ökar
o Större storlekar används generellt
o Mindre kunskap om nya produkter, material etc.
o Lager & logistik kan ej hållas optimala då felanvändningar gör det svårt att beräkna mängd och hålla ett jämnt flöde i beställningsrutinerna.
o Ökad tvätt av sängkläder p.g.a. läckage
o Kvalitetssäkring (rätt skydd till rätt vårdtagare) hinns inte med eller så finns inte kunskapen
o Mindre tid för omvårdnad


Projektbeskrivning:
Att göra en förstudie för att identifiera hur de olika delmomenten
inom inkontinensvården, från tillverkning till applicering av produkt
på vårdtagare till sophantering, hänger ihop. Detta för att kunna
belysa svaga länkar som kan förbättras med ett service- eller
produktkoncept. Konceptet ska bidra till att sänka kundens kostnader
med 30% eller mer, via omvårdnaden av inkontinenspatienter och
hantering av produkter. Konceptet ska kunna appliceras på den svenska
marknaden men även förmedlas vidare till andra länder där PaperPak har
sin försäljning.

Uppdraget för examensarbete:
Uppdraget är att kartlägga flödet av produkter från råmaterial till
färdigprodukt via användning till förbrukad produkt (disposal) och
återanvändning. Kartläggningen ska omfatta de aktörer och aktiviteter
som ingår i flödet. Flödet ska tids- och kostnadsberäknas, och
uppdraget omfattar även att ta fram förbättringsförslag samt vad de
skulle innebära tids- och kostnadsmässigt.

Uppdraget igår i ett större projekt, där andra delprojekt innebär att
kvaliteten på produktflödet bedöms ur ett vårdperspektiv, och där
erbjudandet värderas ur ett helhetsperspektiv. Logistikuppdraget ska
på lämpliga punkter knyta an till de andra delprojekten.

Examensarbetet utförs i nära dialog med företagsledningen och forskare
från Hälsohögskolan i Jönköping, Linköpings Tekniska Högskola
(Logistik och Industriell ekonomi) och IVF i Göteborg.

Tidplan:
Uppdraget beräknas påbörjas i slutet av augusti/början av september,
och avslutas efter ca 6 månader. (Kan gärna påbörjas tidigare.)

Kontaktpersoner:
Linköpings tekniska högskola:
Maria Huge Brodin, Avd för Logistik, [email protected], 0702-67 63 05
Anna Öhrwall Rönnbäck, Avd för Industriell ekonomi, [email protected],
013-282584

PaperPak:
Projektledare Kim Forsell, [email protected], TEL:0703-51 14 63
_________________________________________________
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.