Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-20

Orsaker till superinduktion av dioxinreceptor-reglerade gener vid exponering för extrakt från förorenad jord

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På Örebro universitet pågår ett forskningsprojekt som kan komma att ha betydelse för riskbedömingen av förorenad mark bland annat. Det bedrivs vid det mångvetenskapliga forskningscentrat Människa-Teknik-Miljö vid universitetet.

Vi har funnit att reportergentransfekterade dioxinkänsliga hepatocyter (sk CALUX celler) reagerar märkligt när de exponeras för extrakt från förorenad mark. Dessa extrakt innehåller en blandning av organiska miljögifter såsom PAH, PAHer, dioxiner mm. CALUX cellerna reagerar vid exponering för dioxiner och liknande med att producera ett enzym, luciferas, som kan mätas enkelt. Det finns en maximal induktionsnivå av luciferas som dessa celler kan producera när de exponeras för dioxiner och liknande ämnen ett i taget. Inga ämnen har hittills kunnat ge högre induktion än denna maximala nivå. Men nu har vi sett att vi får mycket högre induktion ¿ superinduktion - av luciferas när vi exponerar cellerna för en blandning av kemikalier från förorenade jordar.

Vi vill nu ta reda på anledningen till denna effekt ¿ är det orsakat av nya miljögifter i jordproverna eller beror det på andra mekanismer i cellerna. Arbetet inbegriper kemiskt fraktioneringarbete, cellodling, immunohistokemi och allmänt biokemiskt laborativt arbete.

Forskningsprojektet kommer att bedrivas vid det mångvetenskapliga forskningscentrat Människa-Teknik-Miljö vid Örebro universitet och handledare är docent Magnus Engwall ( http://www.oru.se/templates/oruExtNormal.asp?id=4498 ).
Önskad utbildning: biologi, kemi, toxikologi/ekotoxikologi eller motsvarande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.