Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Portering av övervakningsverktyget MAMon till Eclipse

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För 1-2 personer. (English translation avail. below)

MAMon (Multiprocess/Multipurpose Application Monitor) är ett system för övervakning av realtidssystem och inbyggda system med systemlösningar på chip. Utvecklingsverktygen (användargränssnittet) i detta system är idag baserat på en egen lösning som inbegriper en Javaapplikation och en MySQL-databas. En svaghet med denna implementation är att den är väldigt specifik för just denna tillämpning, samtidigt som den utgör ytterligare ett verktyg som en utvecklare måste hålla reda på (installation, underhåll, användarkompetens, etc).

Eclipse är ett ramverk för verktyg och applikationer som förknippas med utveckling av både programvara och hårdvara. Eclipse är baserat på Java och är tänkt som en plattform där flera verktyg kan samsas om gemensamma funktioner, användargränssnitt, och ger stöd för kommunikation sinsemellan olika verktyg såsom t ex kompilatorer, debuggers, testverktyg, etc. Eclipse förväntas bli framtidens utvecklingsplattform och alltfler verktygsleverantörer väntas erbjuda lösningar som pluggas in i Eclipse.

Examensarbetet handlar om att portera MAMon's utvecklingsmiljö så att den kan integreras i Eclipse och ta vara på de möjligheter som finns där. Målet är att MAMon skall paketeras till en modul som en enkelt kan pluggas in i en befintlig Eclipse-installation. Utmaningen ligger i att lära sig Eclipse som ramverk, att förstå hur man bygger ut Eclipse, och hur man integrerar en befintlig lösning och hanterar de ev. konflikter som uppstår. Lyckligtvis är MAMon-miljön också gjord i Java varför integreringsarbetet bör bli mycket smidigt.

Lämplig att söka till detta exjobb är den som vill fördjupa sig i Eclipse och samtidigt lösa ett delikat state-of-the-art problem. Du/ni skall vara väl förtrogen med OO-programmering med Java och utveckling med databaser.


------------------------------------------------------------------------

For 1-2 persons.
MAMon (Multiprocess/Multipurpose Application Monitor) is a monitoring system for real-time and embedded systems based on Systems-on-Chip. This system's development tools (the user interface) are based on a homebrew solution using Java and a MySQL database. A drawback with this solutions is that it's very application specific, as well as it is yet another tool that a developer needs to support (installation, maintain, user training, etc).

Eclipse is a framework for tools and applications that usually are associated with hardware and software development. Eclipse is based on a Java implementation and is intended to become a general platform where several tools may exist, share common functions and (graphical) interfaces, and give support for inter-application/tool communication, like e.g. compilers, debuggers, test tools, etc. Eclipse is expected to become the future development environment where more and more tool vendors are expected to offer plugin-solutions for Eclipse.

This thesis work is about porting MAMon's develepment environment/tools to the Eclipse framework where it can utilize its facilities and possibilities. The goal is to packetize MAMon to a module that can be easily plugged into an Eclipse installation. The challenges lays in learning the Eclipse framework, to understand how to extend it/build on it, and how to integrate an existing solution, and deal with possible conflicts. Fortunately the MAMon environment is also based on Java, so the integration and portation should be easy.

You are eligible to apply for this thesis project if you want a deeper understanding of Eclipse while you also like to solve a delicate state-of-the-art problem. You should be very familiar with OO programming using Java and database development.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.