Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-16

Läckage av metaller från bottenaska i väg: påverkan av vägsalt och metaller

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Deponering av avfall förbrukar ändliga resurser och dessutom finns idag knappast utrymme för nya deponier i storstadsområdena. En del typer av avfall, t.ex. bottenaskor, har visat sig ha bra geotekniska egenskaper för att kunna användas som förstärkningslager i väg. Enbart i Stockholmsregionen produceras årligen 70 000 ton
bottenaskor som skulle kunna användas för detta. För att man ska kunna göra detta krävs dock att bottenaskorna inte läcker för mycket metaller. Detta undersöker man med s.k. laktester, som egentligen utvecklats för avfall som deponeras.

Laktesterna tar dock ingen hänsyn till hur det infiltrerande vattnets egenskaper påverkar den mängd metaller binds i materialet. Förekomst av vägsalt och organiska syror (bl.a. humusämnen) i det infiltrerande vattnet kan förväntas vara betydelsefulla. Därför är syftet med detta examensarbete att undersöka i vilken grad vägsalt och humus kan påverka de utlakade mängderna metaller från en specifik bottenaska. Detta görs genom kolonntest på laboratorium. Tolkning av resultaten sker med hjälp av modeller.

Som resultat från detta arbete kan man förvänta sig att korrektionsfunktioner eller -modeller tas fram, vilka man kan använda för att ¿översätta¿ laktestresultat till de verkliga förhållandena, baserat på tänkbara koncentrationer vägsalt och humusämnen i vägkroppen. Detta utgör en del av ett forskningsprojekt som vi f.n. bedriver i samarbete mellan KTH, SLU och Ecoloop AB.

Examensarbetet kommer att handledas av en grupp bestående av Jon Petter Gustafsson och Susanna Olsson, båda vid Inst. f mark- och vattenteknik, KTH, samt Dan Berggren Kleja, Inst f markvetenskap, SLU. Arbetet utförs under perioden september-december 2005 och passar framför allt de som har en civilingenjörsutbildning inriktad mot vatten och miljö eller som går på naturresursprogrammet med en mark- /miljökemisk inriktning. Examensarbetet kommer huvudsakligen att bedrivas vid Inst. f. markvetenskap, SLU.

Anmäl ditt intresse, per e-post, senast den 15 juni 2005, till Susanna Olsson, KTH (tel. 08-7907328; e-post: [email protected]) eller Dan Berggren Kleja, SLU (tel. 018-672469; e-post: [email protected]).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.