Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-13

Redovisning av utsläpp från energianvändning (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Locum AB, ett av Sveriges största förvaltningsbolag med ett fastighetsbestånd om 2200 000 m2 (BTA) teknikintensiva sjukvårdsbyggnader i Stockholms län, lägger stor vikt vid sitt energiarbete. Energieffektivisering har bedrivits inom Locumprojektet Negawatt. Detta har bla resulterat i ett hedersomnämnande i Stora energipriset 2004. Företaget arbetar strategiskt med att kommunicera sin energianvändning med tillhörande kostnader till kunder, hyresgäster och allmänhet.

I syfte att redovisningen ska stimulera till kommunikation både internt och externt och leda till miljöekonomiskt korrekta beslut på bred front, sätter Locum AB och Stockholms läns landsting allt större vikt vid att lättförståeligt och korrekt hantera de komplexa samband som redovisningen av utsläpp från energianvändningen hanterar.

Uppdrag
Uppdraget innebär att revidera det arbete som genomförts och föreslå förbättringar. I uppdraget ingår att:
·Utvärdera om källmaterial är adekvata.
·Göra känslighetsanalyser på indata och redovisning.
·Utvärdera förutsättningar för redovisning av sammanlagrad miljöpåverkan ¿ en redovisning som i ett ackumulerat stapeldiagram avser att ge snabb indikation om påverkan på växthuseffekt, försurning, övergödning och risker med kärnkraft.
·Lämna förslag på justeringar som förbättrar redovisningen.
·Pedagogiskt beskriva olika miljöproblems inverkan på människa och natur så att läsaren kan härleda aktuell miljöpåverkan.
Anm
I den miljöredovisning som ska undersökas har vissa översiktliga känslighetsanalyser lämnats som behöver utredas vidare.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.