Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-22

Strategi / Fallstudier utförda objekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Idag finns många olika exempel på vägprojekt där restmaterial från industrin använts. Restmaterial kan vara gummiklipp, hyttsten, järnsand, slaggrus, flygaska etc. Tyvärr är uppföljningen i projekt begränsad till enstaka år. Denna förhållandevis korta tid överensstämmer dåligt med de tidsaspekter för ämnestransport som kan förväntas, speciellt i en konstruktion som med ett tätt slitlager. I en miljöriskbedömning görs idag en riskanalys som värderar mot lakningsresultat och i vissa fall också mot spridningsförutsättningar. I bara enstaka fall har någon längre uppföljning gjorts för att verifiera gjorda bedömningar eller utfall av de utförda konstruktionerna. Detta är svårt, då emissionerna ofta är små från material i vägen,

Syfte
Detta arbete syftar till att studera effekten i omgivningen till följd av användningen av en konstruktionslösning.

Uppgiften kan delas in i olika delar, t ex framtagande av strategi för kontroll, genomförande av kontrollprogram, jämförelse av lakresultat mot utfall, etc.

Metod
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion.

Beroende på aktuell uppgift utformas projektet från fall till fall. Avgränsning kan t ex ske till visa ämnes- eller materialtyper.

Förväntat resultat
Projektet förväntas leda till att en verifiering av tidigare riskanalyser kan göras. I förlängningen bör det också kunna ligga till grund för att söka värdera urlakningsförsök på laboratorium och ställa dessa i relation till verkligt utfall.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.