Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-23

Uthålliga små avlopp - Kretsloppsanpassade filterbäddar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Att undermåliga små avlopp bidrar väsentligt till övergödande utsläpp till sjöar och vattendrag är något som har blivit uppmärksammat på senare tid. Bland annat pågår ett arbete på Naturvårdsverket att utforma nya allmänna råd på området. En typ av teknisk lösning som har tillämpats är fosforsorberande filterbäddar. Denna lösning har fördelen att fosfor fastläggs i hög grad vilket leder till minskad övergödning. Detta är på bekostnad av en extra stor energianvändning vid tillverkning av filtermaterialet. En öppen fråga kring systemen är huruvida det är möjligt att återvinna fosforn som är fastlagd i filterbäddarna t ex genom sprida det fosformättade materialet på jordbruksmark.

Syfte
Detta projekt syftar till att undersöka fosforsorberande filterbäddar ut resurshushållningssynpunkt. Systemens hela livslängd undersöks inklusive råvaruuttag, tillverkning av material och anläggningskomponenter, anläggande av filterbädd, användning av filterbädd, utnyttjande av restprodukt samt avveckling av anläggning.

Metod
Studien utförs i form av en miljösystemanalys med metodik från livscykelanalys.

Genomförande
Arbetet innefattar målformulering, livscykelinventering, miljöpåverkansbeskrivning och tolkning.

Förväntat resultat
Studien förväntas ge svar på om fosforsorberande filterbäddars resurseffektivitet i förhållande till skydd mot övergödande utsläpp och förmåga till recirkulation av näringsämnen.

Förkunskaper
Du bör ha civilingenjörs- eller teknikagronomutbildning med inriktning mot vatten och miljö. Läst kurser inom miljösystemanalys (t ex Livscykelanalys) och småskalig avloppsteknik.

Organisation
Handledare skola: Kunnig inom Systemanalys och/eller VA-teknik
Handledare ECOLOOP: Erik Kärrman.
Examensarbetet sker i samverkan med miljökonsultgruppen Swedenviro.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.