Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-17

Naturresursplaner och restmaterial, MFP

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Miljöbalkens 2 kap anger tydligt att naturresurser ska beaktas, återvinning och återbruk ska premieras. I de flesta naturresursplaner som finns förekommer dock bara traditionella material. Detta är olyckligt i flera meningar då möjligheten att alternativa material nyttiggörs begränsas dels med avseende på den allmänna kunskapen och dels med avseende på att de potentiella alternativen inte kommer med i den fysiska planeringen. Länsstyrelserna har i ett pilotobjekt utfört detta i Skåne län.

Syfte
Projektet syftar till att ta fram ett underlag för Norrbottens län (eller annat) med avseende restmaterial som uppkommer i regionen.

Metod
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Fallstudie, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion.

Välja ut region, inventera tillgång på restmaterial. Detta sker med stöd av SGUs databas och eventuella befintliga databaser. Förslag på resultatpresentation i den fysiska planeringen.

Förväntat resultat
Möjliggöra att material som sparar naturresurser kommer i fråga i den fysiska planeringen. Resultat kan sedan användas i olika studier, t ex MSA, som underlag för policybeslut eller som stöd i MKB-arbete mm i den fysiska planeringen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.